Input:

Hodnotenie pracovných rizík

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Hodnotenie pracovných rizík

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


Oddelenie:   Bezpečnosť práce   Účinnosť od dňa:   01/2008   
Vypracoval:                                 Podpis:                           Dňa:   01.12.2007   Strana      
Schválil:      Podpis:      Dňa:   01.12.2007   Strana:      

2. REVÍZIE A ZMENY

P.Č.   DÁTUM ZMENY   STRANA   ZMENA UROBENÁ PREDPISOM, VÝMENOU STRANY, DOPLNKOM   ZMENU UROBIL   POZNÁMKA   
                  
                  
                  
                  
                  

Návrhy na zmenu hláste riadiacemu pracovníkovi pre BSi 18001 (kl. ……….)

3. ÚČEL

Tento metodický pokyn slúži na zaistenie povinnosti každého zamestnávateľa zisťovať ohrozenia života a zdravia pri práci, odstraňovať ich a oboznámiť zamestnancov s týmito ohrozeniami, v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe hodnotenia pracovných rizík vytvoriť zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle NV SR č. 392/2006 Z. z. a NV SR č. 395/2006 Z. z. prijať úlohy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Tieto ustanovenia sledujú naplnenie zásad novej politiky štátov Európskej únie v tejto oblasti, podľa ktorej nestačí vydať a dodržiavať bezpečnostné predpisy a normy, ale je potrebné, aby sa každý zamestnávateľ presvedčil, či pracovnou činnosťou nie je ohrozená bezpečnosť, zdravie a život ľudí a aby aktívne podľa špecifických podmienok na pracovisku hľadal a eliminoval to, čo môže spôsobiť úraz.

4. ROZSAH PLATNOSTI

Tento metodický pokyn je záväzný pre všetkých užívateľov uvedených v rozdeľovníku.

5. DEFINÍCIE A SKRATKY

5.1 Definície

Nebezpečenstvo

Je podstatná vlastnosť alebo schopnosť niečoho (materiálu, stroja, pracovnej činnosti), čo môže zapríčiniť vznik škody.

Stroje, materiály, technológie a pracovné činnosti sa vyznačujú tým, že môžu spôsobiť neočakávaný negatívny dôsledok – napr. poškodenie človeka, majetku. Ide o nebezpečenstvo alebo nebezpečné činnosti.

Je zdrojom možného zranenia alebo poškodenia zdravia – je zdrojom ohrozenia.

Na nebezpečenstvo sa pýtame otázkou ”Čo môže spôsobiť úraz alebo nežiaducu udalosť?“

Ohrozenie

- Je aktívnou vlastnosťou objektu ako spôsobiť negatívny jav – úraz alebo škodu.

- Ak stroje, materiály, technológie a pracovné činnosti, ktoré obsahujú určité nebezpečenstvo, a ak tejto ich vlastnosti je vystavený človek alebo prostredie – hovoríme o ohrození.

- Je to možnosť aktivovania nebezpečenstva v konkrétnom priestore či čase (na rozhraní stroj - človek – prostredie).

- Na ohrozenie sa pýtame otázkou: ”Ako môže dôjsť k úrazu alebo ku škode?“

Riziko

- Týmto pojmom sa vyjadruje pravdepodobnosť, že vznikne negatívny jav a zároveň aj dôsledky tohto javu.

- Je kvantitatívne a kvalitatívne vyjadrenie ohrozenia, je mierou ohrozenia, stupňom ohrozenia.

- Vyjadruje, koľkokrát sa negatívny jav vyskytne a čo spôsobí.

- Na riziko sa pýtame: ”Aké veľké je ohrozenie, aká je pravdepodobnosť, že dôjde k úrazu a s akými následkami?“

Posudzovanie rizík

- Je to systematické preverovanie toho, čo môže na pracovisku ľuďom ublížiť

- Zváženie, či sú súčasné bezpečnostné opatrenia dostatočné, aby sa nikto nezranil ani neochorel.

- Zhodnotenie špecifík jednotlivých pracovísk aj nad rámec bezpečnostných predpisov.

- Východisko k účinným bezpečnostným opatreniam.

Analýza rizika

Zahrňuje kroky: určenie posudzovaného systému, identifikovanie nebezpečenstva, identifikovanie ohrozenia a výpočet rizika.

Kontrola rizika

Zahŕňa posúdenie bezpečnosti systému a prijatie zodpovedajúcich opatrení.

Riadenie rizika

Zahŕňa všetky kroky od analýzy až po kontrolu rizika, vrátane spätnej väzby a vyhodnotenie prijatých opatrení

5.2 Skratky

BOZP – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

OOPP– Osobné ochranné pracovné prostriedky

6. ZODPOVEDNOSTI

Manažéri jednotlivých prevádzok a oddelení zodpovedajú za:

- Určenie pracovníkov na vykonanie posúdenia pracovných rizík na pracovisku.

- Predloženie všetkých potrebných dokladov a informácií pre výkon posúdenia (definovanie všetkých pracovných postupov, pracovných aktivít nielen bežných, ale aj občasných a zahrnúť aj všetkých zamestnancov a ostatné osoby, ktoré môžu byť vystavené riziku).

- Plnenie prijatých opatrení, ktoré vyplynú z posúdenia rizík pri práci.

- Vykonávanie vlastnej kontroly a odstraňovania nezhôd ako súčasť manažérstva.

- Nahlasovanie zmeny technológie, organizačnej zmeny pracoviska, rozšírenie výroby, nových pracovných postupov riadiacemu pracovníkovi na odd. Facility Managementu alebo technikovi BOZP, PO.

- Predkladanie hodnotení o zabezpečení BOZP a PO na zverenom pracovisku.

Vedúci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia zodpovedajú za:

- Predloženie všetkých potrebných dokladov a informácií pre výkon posúdenia – pracovné postupy, pracovné stroje, zariadenia, zdroje rizík a riziká, ktoré sú už známe, počet ohrozených osôb, rozsah predpokladaných škôd, reakcie pri haváriách a pod.

- Plnenie prijatých opatrení, ktoré vyplynú z posúdenia rizík pri práci.

- Prípravu všetkých pracovníkov a osôb na zvládnutie následkov úrazu, či havárie, pretože ani posúdenie rizík a prijatie opatrení nezaručuje, že nedôjde k úrazu alebo inej nežiaducej udalosti.

- Vykonávanie vlastnej kontroly dodržiavania bezpečnostných a protipožiarnych opatrení pracovníkmi prevádzky. A sústavné vyžadovanie ich dodržiavania.

- Včasné nahlasovanie zmeny technológie, pracovného postupu, organizačnej zmeny pracoviska a pod.

- Vykonanie štvrťročného opakovaného školenia BOZP a PO pre svojich podriadených pracovníkov.

Pracovníci zodpovedajú za:

- Dodržiavanie všetkých bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, pracovných postupov a nariadení, aby nedošlo k poškodeniu zdravia, havárii alebo zvýšeniu pracovného rizika.

- Absolvovanie opakovanej prípravy bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, pracovných postupov, zdravotníckej prípravy podľa pripravených tematických plánov.

- Používanie OOPP pri pracovných postupoch, kde sú predpísané.

Požiarno-bezpečnostná komisia zodpovedá za :

Podporu pri vypracovaní posúdení pracovných rizík pri práci. Zodpovednosť vedenia firmy za posúdenie rizík pri práci tým nie je dotknutá.

7. OPIS POSTUPOV

a) Zabezpečenie potrebných dokladov a informácií pre posudzovanie rizík

Zodpovednosť za predloženie a zabezpečenie potrebných informácií je riešená v bode 4. Členovia komisie budú vychádzať z nasledovných dokladov:

- Technickej a prevádzkovej dokumentácie strojov a technológií

- Organizačných a technických predpisov podniku, písomných pokynov, návodov a pracovných postupov

- Údajov o úrazovosti, chorobnosti, nežiaducich udalostiach, poruchách, informácií o ”skoronehodách“ (sú to udalosti, pri ktorých nikto nebol zranený, škoda nevznikla len šťastnou zhodou okolností)

- Záznamov z interných a externých kontrol

- Konzultácií s odbornými pracovníkmi a zamestnancami

- Legislatívnych predpisov, noriem (vrátane európskych), technickej a vedeckej literatúry, návodov a pod.

b) Metóda posudzovania rizík

Metóda posudzovania rizík je zložená zo 7 krokov

1. KROK – VÝBER POSUDZOVANÉHO SYSTÉMU

Posudzovaným systémom môže byť stroj, zariadenie, technológia, pracovný priestor, pracovná činnosť, používaný parametre alebo komplexne celý systém prostredie – človek – stroj.

Vzhľadom na charakter a potreby firmy bude posudzovanie vykonávané formou súpisu zariadení a postupov, pričom pri každom zariadení budú uvedené základné parametre (charakteristiky – výška pracoviska, rýchlosť posunu pásu, zdvihu, kvalifikačná úroveň obsluhy, mikroklíma pracoviska a pod.)

2. KROK – IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTVA

Pri posudzovaní vybraného systému je v tomto kroku nutné identifikovať tie vlastnosti

(charakteristiky) a tie aspekty, ktoré sú potenciálnou príčinou vzniku škody, úrazu, ohrozenia zdravia a pod.

Členovia komisie sa musia pri identifikovaní nebezpečenstva riadiť nasledovnou šablónou:

- Musia konzultovať s pracovníkmi priamo pri činnosti, vedúcimi pracovníkmi, údržbármi, technikmi, ako oni vnímajú a majú poznatky o jednotlivých nebezpečenstvách na pracovisku a o ich nepriaznivých vplyvoch.

- Systematicky prešetriť všetky aspekty posudzovaného systému podľa štatistiky úrazovosti, hlavne zdrojov a príčin úrazov, iných nebezpečenstiev a ich vyhľadanie priamo na pracovisku.

- Zistiť čo môže na pracovisku alebo pri pracovných činnostiach spôsobiť škodu.

Pomôckou pri identifikácii je príloha č.1

3. KROK – IDENTIFIKÁCIA OHROZENÍ

Ak boli identifikované nebezpečenstvá, je treba určiť, ako môžu spôsobiť úraz, škodu – teda negatívny jav. Je nutné určiť dej – spôsob možného nepriaznivého pôsobenia nebezpečenstva na človeka, prostredie, hodnoty a pod. Z jedného nebezpečenstva je možné odvodiť jedno alebo viac ohrození :

Z jedného nebezpečenstva môžu byť identifikované napríklad 4 ohrozenia, preto posudzovatelia musia zohľadniť nasledovné aspekty:

- Kto môže byť vystavený pôsobeniu nebezpečenstva. Treba uvažovať nielen s pracovníkmi, ale všetkými osobami, ktoré môžu prísť do styku s nebezpečenstvom: (údržbári, návštevníci, dodávatelia a pod.)

- Aký je dosah pôsobenia nebezpečenstva – (zóna ohrozenia pri výrone plynu, rozliati chemikálie, nebezpečný dosah technického zariadenia a pod.)

- Charakteristika nebezpečenstva a spôsob iniciácie – ohrozenie závisí od možnosti iniciácie toho, aby nebezpečenstvo spôsobilo škodu, t. j. od stupňa ochrany (napr. Ak nebezpečenstvom je elektrina, ktorá sa v posudzovanom systéme nachádza, nie je nutné uvažovať s ohrozením, ak vodiče sú dostatočne izolované a obvod istený).

- Parametre posudzovaného zariadenia – pri vyššej rýchlosti napr. Pásu, môžu vzniknúť ďalšie možnosti zranenia – ohrozenia.

- Kombinácia viacerých nebezpečenstiev – ak je možnosť pôsobenia viacerých nebezpečenstiev, môže vzniknúť iné ohrozenie, ako pôsobením každého nebezpečenstva osobitne (napr. Ak hrozí, že osoba sa nadýcha plynu a zamdlie, hrozí, že pri páde utrpí zlomeninu, ťažký úraz hlavy a pod.)

4. KROK – POSÚDENIE, ČI SÚ SPLNENÉ POŽIADAVKY ZÁVAZNÝCH POKYNOV A NORIEM

V tomto kroku posudzovatelia porovnajú, či dané zariadenie, technológia, prostredie spĺňajú požiadavky platných bezpečnostných predpisov a noriem, ale aj požiadavky technickej dokumentácie a návodov výrobcu.

Tento krok je rozhodovací:

- Ak nie, je potrebné zrealizovať opatrenia podľa predpisov a znovu preveriť, či sa nezmenili parametre posudzovaného systému a aké nebezpečenstvo a ohrozenia z neho vyplývajú.

- Ak áno, postupuje sa na ďalší krok.

5. KROK – HODNOTENIE (VÝPOČET) RIZIKA

Konkrétnemu riziku, ktoré existuje v pracovnom procese a je funkciou jednotlivých parametrov prvkov systému, sa prideľujú bodové hodnoty podľa prílohy č. 2.

6. KROK - POSÚDENIE BEZPEČNOSTI SYSTÉMU – Je riešený v predchádzajúcom bode.

7. KROK – OPATRENIA NA ZNÍŽENIE ALEBO ODSTRÁNENIE RIZIKA

Pri prijímaní bezpečnostných opatrení platí nasledovná priorita:

b) Prispôsobenie parametrov rizík a rizikových faktorov

- Obmedzenie rizika priamo na zdroji (odstránením nebezpečenstva – zmenou napätia z 220 V na 24 V, škodlivá chemická látka je nahradená neškodnou a pod.)

- Zmena parametrov (zníženie rýchlosti, zavedenie ochranných zariadení a pod.)

- Zníženie pravdepodobnosti vzniku nežiaducej udalosti (zaškolením obsluhy, zlepšením údržby, kontroly)

- Zníženie dôsledkov (zavedením havarijných opatrení, vylúčením ohrozených osôb a pod.)


Pri prijímaní opatrení majú prioritu systémy s vysokým rizikom a musia sa riešiť okamžite !

Do plánu nápravných bezpečnostných opatrení musia byť zaradené aj tie systémy, kde je riziko akceptovateľné, pretože aj tie je možné znížiť, zlepšiť.

c) Zavedenie výsledkov rizík do organizácie práce a prípravy zamestnancov

S výsledkami posudzovania rizík a prijatými opatreniami na ich odstránenie a hlavne o tých opatreniach, ktoré musia sami dodržiavať (napr. používanie OOPP) musia byť oboznámení všetci zamestnanci v rámci opakovaných školení na pracovisku a pri nástupoch na pracovisko.

Vedúci zamestnanci využijú výsledky posudzovania na svoju riadiacu prácu.

d) Zabezpečenie systematického opakovaného posudzovania rizika

Opakované posudzovanie rizika bude vykonávať technik BOZP, PO za prítomnosti poverených pracovníkov prevádzky a podľa potreby aj odborných pracovníkov v prípade, že dôjde k zmene technológie, usporiadania pracoviska, režimu práce (súbežné opravy), zavedeniu nových strojov, zmene legislatívy, vzniku úrazov (hromadný, ťažký, smrteľný alebo vysoká frekvencia drobných úrazov rovnakého charakteru), vzniku havárie, incidentu, prevádzkovej poruchy alebo nehody.

8. ADRESA

Tento pracovný predpis má 1 výtlačok. Originál v písomnej podobe, ako aj samotné posúdenia rizík pre jednotlivé prevádzky a oddelenia je založený v dokumentácii technika BOZP, PO na odd. ............................................

V elektronickej podobe sú prístupné všetkým zainteresovaným stranám na prístupovej adrese: ...............................................................................

9. PRÍLOHY

Príloha č.1 – Príklady nebezpečenstiev

Príloha č.2 – Posúdenie pracovného rizika bodovou metódou

Príloha č.1

PRÍKLADY NEBEZPEČENSTIEV

a)   Pracovné zariadenia   
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: