Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.6 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť vzor


SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

Dátum zahájenia:

Dátum ukončenia:                             objekt:

Revízny technik:

Druh:

Zdroje elektrického prúdu:

a) vlastné - generátorov (dynám( o celkovom výkone - kVA

b) iné zariadenia - kVA

transformátory - ks - kVA kondenzátory - ks - kVAr

usmerňovače ks kVA kompenzátory ks kVAr

Napäťová sústava V, ochrana pred nebezpeč. dot. nap.:

Napäťová sústava V

Napäťová sústava V

Inštalované (pripojené):

motorov, zváračiek a pod. celkom kW (kVA)

tepelných spotrebičov (aj prenosných) celkom kW

žiarovkových, žiarivkových, výbojkových svietidiel celkom kW

iných spotrebičov alebo zariadení celkom kW

Celkove inštalovanékW (kVA)

Stav zariadenia sa od poslednej OP a OS zhoršil/zlepšil

Pri OP a OS odpojené chybné zariadenie:

Meranie izolačných odporov vykonané prístrojmi:

Meranie zemných odporov vykonané prístrojom:

Ďalšie použité prístroje:

Celkový posudok:

Dátum vypracovania:

Dátum odovzdania:

Táto správa o OP a OS má                              strany

Počet príloh                                             Počet vyhotovení správ

...................................................................              ...............................................................

Podpis prevádzkovateľa                                          Podpis revízneho technika

Revidovaný objekt:

Revízny technik:                                                                                   Strana: 2

Čís  Miestnosť (prúdový obvod), prostredie, vonkajší vplyv, druh, vedenie, popis zariadenia, popis nedostatku a návrh na spôsob odstránenia, a pod.  Izolačný odpor M  Ochrana
pred dotykom  
 A) Rozsah odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrickej inštalácie (ďalej OP a OS)
B) Popis elektrickej inštalácie
C) Podklady pre vyhotovenie správy
D) Farebné označenie
E) Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri porucheF) Meranie
Meranie izolačných odporov bolo vykonané prístrojom
..............................................................................................  
  

Revidovaný objekt:

Revízny technik:                                                                              Strana: 3

Čís.  Miestnosť (prúdový obvod (, prostredie, vonkajší vplyv, druh, vedenie, popis zariadenia, popis závady nedostatku a návrh na spôsob odstránenia, a pod.  Izolačný odpor M  Ochrana
pred dotykom  

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: