Input:

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.8 Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia

Ing. Tamara Paceková

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynovéhozariadenia. 1.

č: VZOR-

 

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z., vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.

Názov prevádzkovateľa:

Adresa:

IČO: 00000000

Prevádzka/ stredisko/Kotolňa

Meno a priezvisko revízneho technika

Číslo osvedčenia revízneho technika:000/0/2007 PZ A Ad,f,g1,g2,h.Bd,f,g1,g2g3,h1,h2

Názov oprávnenej firmy:

Adresa:

Číslo oprávnenia: 000/0/2007 PZ-S Ad,f.g1,g2,h.Bd,f,g1,g2,g3h1,h2.

IČO:

Druhskúšky: Prevádzkovárevízia

 

Označeniezariadenia: Odbernéplynovézariadenie s napojenímna NTL a cez nový

Regulátor tlaku plynu s prevádzkovým tlakom 5 kPa a  

vykurovanie sociálnych miestnosti.

Druh zariadenia:Bg,h

Vykonanádňa: .......

Za prevádzkovateľa sa zúčastnil:

Celkovéhodnoteniezariadenia:

Zariadenie je zrealizované podľa PD a na základe odbornej prehliadky je „schopné“bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

 

Následná prehliadka: Odborná prehliadka Bg mesiac/3r Bh mesiac /1r

Správa vyhotovená v 3 výtlačkoch Odborná skúška Bg mesiac/6r Bh mesiac/3r

 

Správa má .................. strany

 

V ................................. .2009

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––-–

Revízny technik PZ

Rozdeľovník: 2x užívateľ

1x revízny technik PZ

 

 

 

 

 

Technickáspráva č. vzor 2.

Obsah správy:

A. Technickéúdajerevidovanéhozariadenia: OdbornáprehliadkaPZ aplynovýchspotrebičov

Druhplynu: Zemnýnaftovývýhrevnosť . 34MJ/m3Prevádzkový tlak 5,0- 2,0kPa

Výkon: 00,0kW Spôsob odvodu spalín: Komínové teleso 000/000

Napojenie zariadenia:NaexistujúceOPZ

Hlavný uzáver plynu/HUP/ odberného zariadenia GU/DN 0

Regulátor tlaku plynu: RTPvrč. 00000000

NTL vnutorný rozvod plynu: Oceľ. potrubieDN50/32/25/20/15Dĺžka: 0,0/0,0/0,0/0,0/0,0

Akumulačné potrubie,OceľovépotrubieDN Dĺžka:

Plynomer G- DN0 0vrč.0000000

Regulátor tlaku plynu FAG 2 DN 32Stav plynomeru: 000000,0m3

Armatúry: GK DN 50 pred a za plynomerom ks

GK DN32 pred a za RTP FAG 32 ks

GK DN 20 pred plynovým kotlom ks

GK DN 20 na akumulačnom potrubí ks

Manometrov kohút M20/15 ks

Spotrebiče: Plynový kotol rv: 00000 vrč:

B. Údajeo meraníachskúškach PZ:

Kontrola a merania: a ,kontrola pomocou detektora plynu Typ:

a penovým roztokom bez nedostatkov

 

b, kontrola náteru plynového potrubia bez nedostatkov

c, kontrola prevádzkovej dokumentácie

 

d ,kontrola manometrov nulovaním

 

C. Zistenénedostatky , návrhopatrenílehôtnaodstránenie: Vykonávať pravidelné servisné kontroly podľa prevádzkového poriadku 1x ročne.

D. Údaje o odstránenínedostatkov z predchádzajúcejodbornej prehliadkyaleboodbornejskúšky: odstránené

E .Záznam o ostatnýchprehliadkach a  skúškachvykonanýchnazariadení:

Na odbernom plynovom zariadení bola vykonaná východisková revízia. XY 000/0/2007 PZ A Af,g1,g2,h.Bf,g1,g2,h

 

A/ Kontrola objektu plynovej kotolne , umiestnenie a prístupnosť podľa normy:

 

B/ Kontrola vetrania kotolne ,prevedenie podlahy ,stien stropu podľa STN:

 

C/Kontrola prístupu ku guľ. uzáverom plynových spotrebičom:

D/ Kontrola manometrov nulovaním:

 

–––––––––––––––––––

Revízny technik PZ

strana č.3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

E/Kontrola tesnosti spojov pomocou detektora úniku plynu

 

G/Kontrola náteru plynového potrubia

 

H/ Kontrola dokumentácie plynofikácie

 

Vyjadrenieschopnostiďalšejprevádzky:

zariadeniejeschopnébezpečnej a spoľahlivejprevádzky

 

Predložené doklady: Dátum:

Projektová dokumentácia plynofikácie: 00.00.000

 

Vyjadrenie OPO

 

Odborné vyjadrenie: SPP

 

Rozhodnutie povolenie stavby:

 

Oprávnenie montážnej firmy:

 

Osvedčenie o skúške zvárača:

 

A - test komína:

 

 

 

Poučenie:

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odborné skúšky elektrického zariadenia

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: