Input:

Správa o odbornej prehliadke - odbornej skúške zvisle posuvnej brány s motorickým pohonom (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., §13 vyhl. MPSVR SR č..508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.32 Správa o odbornej prehliadke – odbornej skúške zvisle posuvnej brány s motorickým pohonom (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., §13 vyhl. MPSVR SR č..508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA O ODBORNEJ PREHLIADKE A ODBORNEJ SKÚŠKE ZZ

(podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č..508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky –odbornej skúšky:

Odbornú prehliadku –odbornú skúšku vykonal:

A. Technické údaje

Druh ZZ a typ Zvisle posuvná brána s motorickým pohonomTyp:  Evidenčné číslo  
Výrobné číslo  Rok výroby  Nosnosť  
Druh pohybu  Vyhotovenie  Druh pohonu  
Ovládanie  Rýchlosť zdvihu  Skupina B / h  
Výrobca  

- odborná prehliadka – odborná skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN 27 0142, STN EN 12445 a TPV.

- technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

- prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

- odborná skúška EZ ZZ dňa .............vykonal ................predložená podľa STN 33 2550: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav

K o n t r o l n é ú k o n y  Vyhodnotenie 
vyhovuje  nevyhovuje  
   
Kontrola technickej dokumentácie    
Kontrola prevádzkových dokladov    
Kontrola základných konštrukčných častí podľa TD    
Kontrola mechanických častí    
Kontrola vybavenia (štítky, tabuľky, nátery a pod...) podľa STN    
Kontrola ovládacích zariadení    
Kontrola správnosti označenia smerov pohybu    
Funkčná skúška všetkých mechanizmov    
Kontrola bezpečnostných koncových vypínačov    
Kontrola funkcie tlačidla „STOP”    
Skúška hlavného vypínača    
Skúška núdzového otvárania    
Skúška činnosti zabezpečovacích prvkov    
Kontrola hlučnosti, presnosti chodu otvárania a zatvárania    

C. Zistené závady a nedostatky

1.

2.

D. Rozhodnutie o ďalšej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: