Input:

Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky elektrohydraulického stojanového plošinového zdviháku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č., 508/2009 Z. z. ,STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

7.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.31 Správa z odbornej prehliadky – odbornej skúšky elektrohydraulického stojanového plošinového zdviháku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č., 508/2009 Z. z. ,STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

Ing. Tamara Paceková

Stiahnuť dokument


SPRÁVA Z ODBORNEJ PREHLIADKY –ODBORNEJ SKÚŠKY ZZ

(podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č., 508/2009 Z. z. ,STN 27 0142 čl. 21, a TPV)

Užívateľ – názov a sídlo:

Prevádzka:

Dátum odbornej prehliadky – odbornej skúšky:

Odbornú prehliadku – odbornú skúšku vykonal:

A. Technické údaje

Druh ZZ a typ Elektrohydraulický stojanový – plošinový zdvihák Typ :  Evidenčné číslo 1  
Výrobné číslo  Rok výroby  Nosnosť   kg  
Max. zdvih mm  Min. zdvih mm  Doba zdvihu  sek.  
Druh pohybu  Rozmery  mm x mm  Doba klesania  sek.  
Druh pohonu  Pneu. tlak  bar  Skupina B / e  
Výrobca  

- odborná prehliadka – odborná skúška bola vykonaná v rozsahu podľa STN 27 0142, STN EN 1493 a TPV.

- technická dokumentácia predložená podľa STN 27 0140: áno / nie

- prevádzková dokumentácia predložená podľa STN 27 0143: áno / nie

- odborná skúška EZ ZZ dňa .............vykonal ................predložená podľa STN 33 2550: áno / nie

- predošlá správa z OS ZZ dňa ..........vykonal................ predložená podľa STN 27 0142: áno / nie

B. Popis skúšky a zistený stav

Kontrolné úkony  Vyhodnotenie 
vyhovuje  nevyhovuje  
   
Kontrola technickej dokumentácie    
Kontrola prevádzkových dokladov    
Kontrola základných konštrukčných častí podľa TD    
Kontrola mechanických častí    
Kontrola vybavenia (štítky, tabuľky, nátery a pod...) podľa STN    
Kontrola ovládacích zariadení    
Kontrola správnosti označenia smerov pohybu a nosnosti    
Kontrola bezpečnostných koncových vypínačov    
Kontrola lán, reťazí, hadíc a príslušenstva    
Kontrola základov, stability stĺpov – plošín    
Funkčná skúška všetkých mechanizmov    
Skúška činnosti zabezpečovacích prvkov    
Funkčná skúška bez bremena    
Dynamická skúška (skúšobné bremeno 1,10 m)    
Statická skúška (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Skúška stability (skúšobné bremeno 1,25 m)    
Kontrola a skúšky podľa ďalších požiadaviek TPV    
Skúška hydraulického zariadenia na tesnosť    

C. Zistené závady a nedostatky :

1.

2.

D. Rozhodnutie o ďalšej

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: