Input:

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)

Ing.Tibor Dobšony


Technické požiadavky a bezpečnosť

 

 

Popis zisteného nedostatku

 

 

Požiadavka predpisu, ktorá bola porušená

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na plnenie LPG so spätným ventilom

 

 

čl. 3.1 bod a) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber kvapalnej fázy LPG

 

 

čl. 3.1 bod b) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na odber plynnej fázy LPG

 

 

čl. 3.1 bod c) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený armatúrou na kontrolu maximálnej hladiny kvapalnej fázy LPG v zásobníku

 

 

čl. 3.1 bod d) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený tlakomerom

 

 

čl. 3.1 bod e) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený poistným ventilom

 

 

čl. 3.1 bod f) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je vybavený hladinomerom

 

 

čl. 3.1 bod g) STN 38 6460

 

 

Armatúra na plnenie LPG nie je opatrená plynotesným uzáverom (napr. viečkom s tesnením alebo zaslepovacou prírubou

 

 

čl. 3.1 STN 38 6460

 

 

Na začiatok odberového potrubia kvapalnej fázy zo zásobníka s objemom nad nie je umiestnený diaľkovo ovládaný uzáver alebo obmedzovač prietoku

 

 

čl. 3.1.1 STN 38 6460

 

 

Na začiatok odberu plynnej fázy zo zásobníka s objemom nad nie je umiestnený diaľkovo ovládaný uzáver

 

 

čl. 3.1.1 STN 38 6460

 

 

Na stupnici tlakomera zásobníka LPG nie je vyznačený najvyšší pracovný pretlak červenou čiarkou

 

 

čl. 3.1.2 STN 38 6460

 

 

Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy nie je umiestnený poistný ventil

 

 

čl. 3.1.3 STN 38 6460

 

 

Na zásobníku LPG zo strany plynnej fázy je umiestnený poistný ventil o rozmere menšom ako DN 25

 

 

čl. 3.1.3 STN 38 6460

 

 

Nadzemný zásobník LPG s objemom nad nemá zdvojené poistné ventily

 

 

čl. 3.1.3 STN 38 6460

 

 

Podzemný zásobník LPG s objemom nad nemá zdvojené poistné ventily

 

 

čl. 3.1.3 STN 38 6460

 

 

Odfuk poistných ventilov nadzemného zásobníka LPG nie je vyvedený aspoň na úrovňou terénu

 

 

čl. 3.1.3 STN 38 6460

 

 

Na hladinomeri zásobníka LPG nie je vyznačená najvyššia dovolená hladina naplnenia červenou značkou

 

 

čl. 3.1.4 STN 38 6460

 

 

Zásobníka LPG nie je vybavený zariadením na kontrolu maximálneho naplnenia

 

 

čl. 3.1.4 STN 38 6460

 

 

Zásobníka LPG o objeme nad nie je vybavený zariadením na ochranu proti preplneniu po dosiahnutí stanovenej hladiny plnenia

 

 

čl. 3.1.4 STN 38 6460

 

 

Pri skladovaní LPG v niekoľkých zásobníkoch nie sú zásobníky vybavené tak, aby sa dali samostatne ovládať a odpojiť

 

 

čl. 3.1.5 STN 38 6460

 

 

Na plošine a schodoch zásobníka LPG nie je voľný priechod aspoň

 

 

čl. 3.2 STN 38 6460

 

 

Schody a lávky zásobníka LPG nie sú vybavené pevným dvojtyčovým zábradlím proti pádu osôb a ochrannou lištou pri podlahe proti zosunutiu a pádu predmetov

 

 

čl. 3.2 STN 38 6460

 

 

Nadzemný zásobník LPG s objemom nad nemá inštalované vodné chladiace zariadenie

 

 

čl. 3.3 STN 38 6460

 

 

Pri umiestnení zásobníkov nebolo dodržané ochranné pásmo

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

Terén v okolí zásobníkov bráni rozptylu plynu pri jeho prípadnom úniku

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú stavebné konštrukčné prvky druhu D3

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sú skladované horľavé, výbušné, žieravé, rádioaktívne, jedovaté látky

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú tlakové fľaše

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme sa nachádzajú stavby a zariadenia, ktoré neslúžia na prevádzku zásobníkov

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú okná, dvere, pivničné otvory, vetracie šachty, otvorené šachty a kanály, kanalizačné vpusty, priehlbiny, kde by sa mohol hromadiť plyn

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú stromy a kry

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú elektrické zariadenia, ktoré nie sú zhotovené do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme zásobníkov sa nachádzajú izolačné spoje a zariadenia, ktoré majú rozdielny elektrický potenciál

 

 

čl. 3.4.2 STN 38 6460

 

 

Skupiny zásobníkov (maximálne 4 zásobníky do objemu ) sú umiestnené od seba vo vzdialenosti menšej ako

 

 

čl. 3.4.4.2 STN 38 6460

 

 

Ochranný múr je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od zásobníka LPG

 

 

čl. 3.4.4.3 STN 38 6460

 

 

Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od podzemných silových káblov

 

 

čl. 3.4.4.7 STN 38 6460

 

 

Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od potrubia nesúvisiaceho s prevádzkou zásobníka

 

 

čl. 3.4.4.7 STN 38 6460

 

 

Pôdorys podzemného zásobníka LPG (čiastočne zapusteného zásobníka LPG) je umiestnený vo vzdialenosti menšej ako od základov budovy

 

 

čl. 3.4.4.7 STN 38 6460

 

 

V blízkosti zásobníka alebo jeho oplotenia nie sú umiestnené bezpečnostné značky (výstražné tabuľky)

 

 

čl. 3.4.4.8 STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými nadzemnými valcovitými zásobníkmi

 

 

čl. 3.4.5 bod a) STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými podzemnými valcovitými zásobníkmi

 

 

čl. 3.4.5 bod b) STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými guľovitými zásobníkmi

 

 

čl. 3.4.5 bod c) STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná vzdialenosť medzi jednotlivými valcovitými a guľovitými zásobníkmi

 

 

čl. 3.4.5 bod d) STN 38 6460

 

 

Terén pod nadzemným zásobníkom LPG nie je upravený tak, aby bolo zabránené nebezpečnému nahromadeniu unikajúceho LPG v kvapalnom stave pod zásobníkom

 

 

čl. 3.4.6 STN 38 6460

 

 

Nadzemné zásobníky LPG s jednotkovým objemom alebo súčtom objemov nad na jednom stanovišti nie sú vybavené zbernou nádržou

 

 

čl. 3.4.7 STN 38 6460

 

 

Zberná nádrž nie je dimenzovaná aspoň na objem zodpovedajúci objemu maximálneho naplnenia najväčšieho zásobníka

 

 

čl. 3.4.7.1 STN 38 6460

 

 

Zberná nádrž nie je odvodnená do kanalizácie pre chemicky znečistené vody s vpustmi opatrenými kvapalinovými uzávermi

 

 

čl. 3.4.7.4 STN 38 6460

 

 

Pri nadzemných zásobníkoch s objemom nad nie je terén do vzdialenosti od zásobníkov a ich zberných nádrží bez vegetácie

 

 

čl. 3.4.7.5 STN 38 6460

 

 

Pri nadzemných zásobníkoch s objemom nad nie je terén do vzdialenosti od zásobníkov a ich zberných nádrží bez vegetácie

 

 

čl. 3.4.7.5 STN 38 6460

 

 

Na likvidáciu vegetácie v okolí zásobníkov a ich zberných nádrží sa používajú herbicídy s obsahom silných oxidačných činidiel

 

 

čl. 3.4.7.5 STN 38 6460

 

 

Zásobníky LPG s objemom do vrátane umiestnené na verejne prístupnom pozemku nie sú oplotené vo vzdialenosti nie menšej ako príslušné ochranné pásmo

 

 

čl. 3.4.8.1 STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná minimálna výška oplotenia pri zásobníkoch na súkromnom pozemku (aspoň )

 

 

čl. 3.4.8.1 STN 38 6460

 

 

Nie je dodržaná minimálna výška oplotenia pri zásobníkoch na verene prístupnom pozemku (aspoň )

 

 

čl. 3.4.8.1 STN 38 6460

 

 

V budove na bývanie a ubytovanie je umiestnených viac ako jeden zásobník LPG s objemom do vrátane

 

 

čl. 3.4.9.1 bod a) STN 38 6460

 

 

V budove na bývanie a ubytovanie je umiestnený zásobník LPG s objemom nad

 

 

čl. 3.4.9.1 bod a) STN 38 6460

 

 

Súčet objemov zásobníkov LPG v inej ako obytnej budove je väčší ako

 

 

čl. 3.4.9.1 bod b) STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG vnútri budovy je umiestnený v priestore, ktorý slúži aj na iné účely

 

 

čl. 3.4.9.2 STN 38 6460

 

 

Dvere priestoru umiestnenia zásobníka LPG vnútri budovy nie je otvárateľný smerom von z miestnosti

 

 

čl. 3.4.9.2 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG vnútri budovy je umiestnený v priestore, ktorého podlaha je na všetkých stranách pod úrovňou terénu

 

 

čl. 3.4.9.3 STN 38 6460

 

 

V priestore inštalácie zásobníka LPG vnútri budovy sú umiestnené kanálové vstupy (otvory do nižšie položených priestorov, otvorené šachty, otvorená kanalizácia, čistiace, kontrolné a iné otvory a podobne)

 

 

čl. 3.4.9.4 STN 38 6460

 

 

V priestore inštalácie zásobníka LPG vnútri budovy sú skladované horľavé látky (tlakové nádoby na plyn)

 

 

čl. 3.4.9.4 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG vnútri budovy nie je umiestnený vo vetranom priestore s trvalým vetraním

 

 

čl. 3.4.10 STN 38 6460

 

 

Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú neuzatvárateľné

 

 

čl. 3.4.10.1 STN 38 6460

 

 

Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú opatrené sitom alebo mriežkou s rozmermi otvorov až

 

 

čl. 3.4.10.1 STN 38 6460

 

 

Voľná plocha vetracích otvorov priestoru zásobníka LPG vnútri budovy je menšia ako 100 cm2

 

 

čl. 3.4.10.1 STN 38 6460

 

 

Vetracie otvory priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú vyústené do voľného vonkajšieho priestoru

 

 

čl. 3.4.10.2 STN 38 6460

 

 

Do vzdialenosti od vetracích otvorov priestoru zásobníka LPG vnútri budovy sa nachádzajú kanalizačné vpusty bez vodného uzáveru (priehlbiny do stavieb a priestorov, v ktorých by sa mohol hromadiť plyn a pod.)

 

 

čl. 3.4.10.2 STN 38 6460

 

 

Priestor určený na umiestnenie zásobníka LPG (zásobníkov) netvorí samostatný požiarny úsek s východom iba do voľného priestoru

 

 

čl. 3.4.11.1 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG vnútri budovy je inštalovaný vedľa požiarneho úseku zhromažďovacieho priestoru

 

 

čl. 3.4.11.2 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG vnútri budovy je inštalovaný pod požiarnym úsekom zhromažďovacieho priestoru

 

 

čl. 3.4.11.2 STN 38 6460

 

 

Priestor určený na umiestnenie zásobníka LPG vnútri budovy nie je vybavený zariadením na zisťovanie úniku LPG

 

 

čl. 3.4.11.3 STN 38 6460

 

 

Nášľapná vrstva podlahy s hrúbkou do pod zásobníkovou tlakovou stanicou LPG vnútri budovy je iskrivá

 

 

čl. 3.4.11.4 STN 38 6460

 

 

Vzdialenosť medzi múrom a zásobníkom LPG vnútri budovy je menšia ako

 

 

čl. 3.4.11.5 STN 38 6460

 

 

Inštalačné prestupy v múre priestoru zásobníka LPG vnútri budovy nie sú plynotesné

 

 

čl. 3.4.11.5 STN 38 6460

 

 

Elektrické vedenie v priestore so zásobníkom LPG vnútri budovy nie je zhotovené pre zónu 2

 

 

čl. 3.4.11.7 STN 38 6460

 

 

Na dverách do miestnosti zásobníka LPG vnútri budovy nie sú umiestnené bezpečnostné značky

 

 

čl. 3.4.11.8 STN 38 6460

 

 

Na vonkajšej stene miestnosti zásobníka LPG vnútri budovy, na ktorej sú vetracie otvory, nie sú umiestnené bezpečnostné značky

 

 

čl. 3.4.11.8 STN 38 6460

 

 

Na streche stavby je umiestnený zásobník LPG s odberom kvapalnej fázy

 

 

čl. 3.4.12.1 STN 38 6460

 

 

Na streche stavby je umiestnený zásobník LPG s odberom plynnej fázy s objemom nad

 

 

čl. 3.4.12.1 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG nie je umiestnený na voľnom priestore strechy stavby (bez prístreškov, výklenkov a pod.)

 

 

čl. 3.4.12.1 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG je umiestnený na streche stavby nad zhromažďovacím priestorom

 

 

čl. 3.4.12.1 STN 38 6460

 

 

V ochrannom pásme okolo zásobníka LPG na streche stavby sú otvorené šachty (otvory, okná a pod.), ktorými by mohlo unikajúce LPG vnikať do budovy

 

 

čl. 3.4.12.4 STN 38 6460

 

 

Zásobník LPG na streche stavby nie je vybavený diaľkovo ovládaným uzáverom plynu s možnosťou jeho ovládania z terénu

 

 

čl. 3.4.12.6 STN 38 6460

 

 

Pred uložením a zásypom potrubia a zásobníka LPG do zeme nebola vykonaná elektroiskrová skúška pórovitosti izolačného povlaku vysokým napätím

 

 

čl. 3.5.1.2 STN 38 6460

 

 

Na kovovom potrubí vedenom od podzemného (alebo polozapusteného) zásobníka LPG nebol inštalovaný izolačný spoj mimo ochranného pásma

 

 

čl. 3.5.2.4 STN 38 6460

 

 

Stanica katódovej ochrany s vonkajším zdrojom je umiestnená v ochrannom pásme zásobníka LPG

 

 

čl. 3.5.2.5 STN 38 6460

 

 

Technická dokumentácia tlakovej stanice a rozvodov LPG nebola odovzdaná prevádzkovateľovi v predpísanom rozsahu

 

 

čl. 3.6.2 STN 38 6460

 

 

Počet prevádzkovaných fliaš v tlakovej stanici je väčší ako 10 kusov

 

 

čl. 4.1 STN 38 6460

 

 

Celková hmotnosť náplne LPG v sudoch tlakovej stanice je väčší ako

 

 

čl. 4.1 STN 38 6460

 

 

Priestor s fľašami (sudmi) nie je priamo vetrateľný

 

 

čl. 4.2.1 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach pod úrovňou okolitého terénu

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú kanalizačné vpusty (revízne a čistiace šachty, vstupy do podzemných priestorov a pod.)

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú čistiace, kontrolné a iné otvory do komína

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v priestoroch schodiska a v spoločných chodbách

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v inštalačných šachtách bytových jadier

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach určených výhradne na spanie

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v miestnostiach s prostredím s nebezpečenstvom výbuchu

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v kotolni

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v garáži

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v kúpeľni (práčovni)

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v povalových priestoroch

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v čiastočne chránených a chránených únikových cestách

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Fľaše (sudy) sú umiestnené v špajze

 

 

čl. 4.2.3 STN 38 6460

 

 

Vstupné dvere stavby tlakovej stanice nie sú označené bezpečnostnými značkami

 

 

čl. 4.2.5 STN 38 6460

 

 
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: