dnes je 25.7.2024

Input:

309/2009 Z.z., Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 31.12.2023

309/2009 Z.z.
Zákon
z 19. júna 2009
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
492/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
558/2010 Z.z.
1. 2. 2011
mení a dopĺňa 5 novelizačné body
558/2010 Z.z.
1. 4. 2011
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
136/2011 Z.z.
1. 5. 2011
mení a dopĺňa 57 novelizačných bodov
136/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 14a
189/2012 Z.z.
1. 8. 2012
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
250/2012 Z.z.
1. 9. 2012
Ruší Čl. II
251/2012 Z.z.
1. 9. 2012
Ruší Čl. III
373/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 14a
30/2013 Z.z.
1. 3. 2013
mení a dopĺňa 24 novelizačných bodov
30/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 3
218/2013 Z.z.
1. 8. 2013
mení a dopĺňa § 14a a poznámku pod čiarou
382/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa 31 novelizačných bodov
321/2014 Z.z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
173/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení prílohu č. 1
181/2017 Z.z.
1. 8. 2017
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
268/2017 Z.z.
1. 2. 2018
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺńa 74 novelizačných bodov
309/2018 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 7a a § 8a, dopĺňa § 8b a § 18j
377/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení § 2
362/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 14a ,§ 16 a § 18j
277/2020 Z.z.
1. 11. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
395/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa § 14f
419/2020 Z.z.
1. 1. 2021
dopĺňa prílohu č. 2
296/2021 Z.z.
1. 8. 2021
mení a dopĺňa 5 novelizačné body
85/2022 Z.z.
1. 4. 2022
mení a dopĺňa 9 noevlizačných bodov
249/2022 Z.z.
1. 9. 2022
mení 2 novelizačné body
363/2022 Z.z.
1. 12. 2022
mení a dopĺňa 110 novelizačných bodov
363/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
363/2022 Z.z.
31. 12. 2023
dopĺňa § 5
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) spôsob podpory a podmienky podpory výroby
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
3. biometánu,
b) práva a povinnosti výrobcov
1. elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
2. elektriny kombinovanou výrobou,
3. elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou,
4. biometánu,
5. tepla z paliva vyrobeného z biomasy,
c) práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom,
d) práva a povinosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh pohonné látky a iné energetické produkty používané na dopravné účely.
§ 2
Základné pojmy
(1) Pri podpore obnoviteľných zdrojov energie sa na účely tohto zákona rozumie
a) obnoviteľným zdrojom energie nefosílny zdroj energie, a to vodná energia, veterná energia, slnečná energia, geotermálna energia, energia z okolia, biomasa, bioplyn, skládkový plyn, plyn z čistiarní odpadových vôd a energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu,
b) elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie elektrina vyrobená v zariadení na výrobu elektriny1) využívajúcom iba obnoviteľné zdroje energie alebo elektrina, ktorá zodpovedá podielu obnoviteľných zdrojov energie v zariadení na výrobu elektriny; za elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie sa nepovažuje elektrina vyrobená v prečerpávacej vodnej elektrárni,
c) výrobcom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie výrobca elektriny,2) ktorý vyrába elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie,
d) biomasou biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva vrátane rastlinných a živočíšnych látok, z lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry a biologicky rozložiteľné časti odpadu vrátane priemyselného a komunálneho odpadu biologického pôvodu,
e) bioplynom plynné palivo vyrobené z biomasy,
f) biometánom upravený bioplyn, ktorý má technické parametre porovnateľné s technickými parametrami zemného plynu,
g) geotermálnou energiou energia uložená vo forme tepla pod pevným zemským povrchom,
h) poľnohospodárskou biomasou biomasa, ktorá je produktom poľnohospodárstva,
i) lesnou biomasou biomasa, ktorá je produktom lesníctva,
j) palivom z biomasy plynné palivo a tuhé palivo vyrobené z biomasy,
k) štatistickým prenosom prenesenie určitého množstva energie z obnoviteľných zdrojov z jedného členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát”), do iného členského štátu,
l) spoločným projektom spolupráca medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi a so štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi na výstavbe alebo rekonštrukcii zariadenia na výrobu elektriny, tepla alebo chladu z obnoviteľných zdrojov energie,
m) energiou z okolia prirodzene sa vyskytujúca tepelná energia a energia akumulovaná v prostredí s obmedzenými hranicami, ktorá môže byť uložená v okolitom vzduchu okrem