Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 21,25 eur mesačne. 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

Národný inšpektorát práce
Európska agentúra pre BOZP
Ministerstvá SR
Úrad verejného zdravotníctva
Slovenský ústav technickej normalizácie
Vyberáme:
Inšpektorát práce Trenčín
Tel.: 032/7441653
Fax.: 032/7441226
e-mail: ip.trencin@tn.ip.gov.sk

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Online kniha Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení Vám poskytne rozsiahly prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej dokumentácie a revíznych správ.

Online kniha je určená: revíznym technikom, technikom BOZP, odborným pracovníkom technických zariadení, vedúcim zamestnancom, technickým riaditeľom.

Online kniha obsahuje i spracovanie vybraných vzorov revíznych správ, ktoré je možné ihneď použiť.
Okrem toho sa zoznámite s prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.
Jej obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.
Súčasťou ročného predplatného je i bezplatný odpovedný servis.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?


Právna úprava technických zariadení
Táto časť online knihy obsahuje aktuálnu právnu úpravu technických predpisov a technických noriem, fakty o BOZP vo vzťahu k technickým zariadeniam, ale i prehľad právnych predpisov dôležitých z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti BOZP v súvislosti s technickými zariadeniami. Zodpovednosť za škodu pri prevádzke výťahov – do pozornosti dávame, že od 20. apríla 2016 problematiku prevádzky výťahov upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu. V tejto časti online knihy nájdete i informácie týkajúce sa certifikácie projektantov alebo konštruktérov vyhradených technických zariadení elektrických.


Technické zariadenia zdvíhacie
V tejto časti online knihy nájdete informácie týkajúce sa rozdelenia technických zariadení zdvíhacích ako i aktuálne technické normy, ktoré sa týkajú technických zariadení zdvíhacích, a taktiež informácie týkajúce sa príkladov úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacích. Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích sú spracované formou popisu zisteného nedostatku a požiadavky predpisu, ktorá bola porušená.


Technické zariadenia elektrické
Časť online knihy, ktorá sa venuje technickým zariadeniam elektrickým obsahuje komentár k rozdeleniu technických zariadení elektrických, detailne rozobraté požiadavky na elektrotechnické vzdelanie pre účely získania odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom, určovanie vonkajších vplyvov, ktoré môžu pôsobiť na elektrické zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov, klasifikáciu priestorov s výbušným prostredím a minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a prenosných spotrebičov, a taktiež prehľad smrteľných a ťažkých úrazov podľa zdrojov pracovných úrazov.
Do pozornosti dávame fakt, že podľa § 9 ods. 1vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania, kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania.


Technické zariadenia plynové
V rámci spracovania kapitoly technických zariadení plynových sa dozviete o technických zariadeniach s vysokou mierou ohrozenia - skupina A, upozorňujeme taktiež na zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania vyhradených technických zariadení, kde je nutné vypracovať tzv. miestny prevádzkový poriadok (resp. miestny prevádzkový predpis). Zabezpečenie vypracovania miestneho prevádzkového poriadku je povinnosťou zamestnávateľa (prevádzkovateľa) zariadenia. V rámci technických zariadení plynových sa v tejto časti online knihy dozviete aj o domových plynovodoch v súvislosti s medenými materiálmi pre rozvod plynu, a taktiež domových plynovodoch z viacvrstvových rúrok. V rámci spracovania technických zariadení plynových nájdete v tejto časti knihy i informácie o požiadavkách na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZP, technické normy a praktické príklady k technickým zariadeniam plynovým.


Technické zariadenia tlakové
Technické zariadenia tlakové sú spracované formou týchto tém - Rozdelenie a charakteristika technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 1 Časť I. vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., prevádzka teplovodných kotlov, prevádzka tlakových nádob stabilných ako i príslušné informácie k technickým normám, a taktiež informácie k tlakovým staniciam a rozvodu skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Záverom spracovania tejto časti online knihy sú praktické príklady, ktoré upozorňujú i na príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení tlakových.


Aktuálne vzory pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení
Ako by mala vyzerať dohoda o vykonaní práce revízneho technika? Ako pripraviť evidenčnú kartu pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v spracovaní online knihy v časti aktuálnych vzoroch pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení.


Čo je nové v online knihe?

  • Vzor celoročnej objednávky servisných služieb
  • Správa o východiskovej prehliadke plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním
  • Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla
  • Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia


Čo získate s on-line knihou?

  • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.


Ing. Marián Schlarmann

Je autorom, ktorý sa v praxi dlhoročne venuje problematike revízií elektrických zariadení. Pôsobí i ako autorizovaný bezpečnostný technik a revízny technik elektrických zariadení.


Ing. Tibor Dobšony

Je odborníkom, ktorý sa venuje problematike špecializovaných tlakových a plynových technických zariadení. Pôsobí ako inšpektor Technickej inšpekcie a.s..


Ing. Ján Vencel

Je ústredným inšpektorom Technickej inšpekcie, a.s.


Mgr. Vladimír Jurík

Pôsobí ako odborník na MPSVR.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Ako revízny technik musím oceniť veľkú pomoc najmä v súvislosti s aktuálnymi vzormi revíznych správ, ktoré mi pomohli pri mojej každodennej práci."
Martin H., Hlohovec


"Dlho sme hľadali informácie o revíziách technických zariadení pre použitie v rámci prevádzky nášho podniku. Online kniha sa pre nás stala cennou pomôckou pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami."
Jozef M., Poprad

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: