dnes je 25.7.2024

Input:

125/2006 Z.z., Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2024

125/2006 Z.z.
Zákon
z 2. februára 2006
o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
dopĺňa § 2
400/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
52/2010 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
67/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa § 6 a poznámky pod čiarou
182/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa § 7, § 23 a prílohu
223/2011 Z.z.
20. 7. 2011
mení a dopĺňa 14 novelizačných bodov
254/2011 Z.z.
1. 9. 2011
dopĺňa poznámku pod čiarou k odkazu 1
257/2011 Z.z.
1. 9. 2011
mení § 7
469/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení a dopĺňa 41 novelizačných bodov
469/2011 Z.z.
1. 7. 2012
mení § 10
512/2011 Z.z.
1. 1. 2012
dopĺňa § 7
361/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení § 7 a poznámku pod čiarou
154/2013 Z.z.
1. 7. 2013
mení a dopĺňa § 6, § 7 a § 21
308/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
307/2014 Z.z.
1. 1. 2015
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
128/2015 Z.z.
1. 8. 2015
mení 3 novelizačné body
351/2015 Z.z.
18. 6. 2016
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
440/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
82/2017 Z.z.
1. 5. 2017
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení § 2, § 6, § 19 a poznámky pod čiarou
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
73/2021 Z.z.
1. 4. 2021
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
310/2021 Z.z.
1. 1. 2024
mení § 6
113/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 19 novelizačných bodov
113/2022 Z.z.
1. 1. 2024
mení § 6
114/2022 Z.z.
1. 1. 2023
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon
a) upravuje inšpekciu práce, ktorej prostredníctvom sa presadzuje ochrana zamestnancov pri práci a výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
b) vymedzuje pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce a ich pôsobnosť pri výkone dohľadu podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „dohľad”),
c) ustanovuje práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzickej osoby a právnickej osoby.
§ 2
Rozsah inšpekcie práce
(1) Inšpekcia práce je
a) dozor nad dodržiavaním
1. pracovnoprávnych predpisov,2) ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie,
2. právnych predpisov, ktoré upravujú štátnozamestnanecké vzťahy,2a)
3. právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci3) vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia,
4. právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
5. záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv,
6. osobitného predpisu3a) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce zaradené orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa osobitného predpisu,3b) a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,
7. osobitného predpisu3d) zamestnávateľom, ktorý ustanovuje povinnosti pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb,
b) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie predpisov uvedených v písmene a) a za porušovanie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv,
c) poskytovanie bezplatného poradenstva zamestnávateľom, fyzickým osobám, ktoré sú podnikateľmi4) a nie sú zamestnávateľmi, a zamestnancom v rozsahu základných odborných informácií a rád o spôsoboch, ako najúčinnejšie dodržiavať predpisy ustanovené v písmene a).
(2) Inšpekcia práce sa vykonáva
a) na všetkých pracoviskách zamestnávateľov a fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, vrátane pracovísk nachádzajúcich sa na súkromných pozemkoch a v obydliach fyzických osôb,
b) vo všetkých priestoroch, v ktorých domácky zamestnanec vykonáva dohodnutú prácu a v ktorých zamestnanec vykonáva prácu podľa dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.6)
(3) Zamestnávateľom na účely výkonu inšpekcie práce podľa odseku 1 písm. a) štvrtého bodu je aj fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré nelegálne zamestnávajú fyzickú osobu.
(4) Inšpekciu práce na pracoviskách Ministerstva vnútra