dnes je 25.7.2024

Input:

555/2005 Z.z., Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.4.2024

555/2005 Z.z.
ZÁKON
z 8. novembra 2005
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
277/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
277/2015 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 9e
144/2017 Z.z.
15. 6. 2017
mení a dopĺňa 21 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 9d a poznámku pod čiarou
96/2019 Z.z.
1. 5. 2019
mení a dopĺňa 27 novelizačných bodov
378/2019 Z.z.
10. 3. 2020
mení a dopĺňa 36 novelizačných bodov
90/2020 Z.z.
25. 4. 2020
dopĺňa § 14ad
205/2023 Z.z.
1. 4. 2024
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.
§ 2
Postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
(1) Postupmi a opatreniami na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sú:
a) jednotná metodika výpočtu integrovanej energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „výpočet”),
b) určenie a uplatňovanie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť
1. nových budov,
2. existujúcich budov pri ich významnej obnove,
3. stavebných konštrukcií a prvkov tvoriacich ich časť, ktoré oddeľujú vnútorné prostredie budov od vonkajšieho prostredia (ďalej len „obalová konštrukcia”) a
4. technických zariadení budovy alebo jej samostatne užívanej časti na vykurovanie, na chladenie a vetranie, na prípravu teplej vody, na osvetlenie alebo na ich kombináciu, na automatizáciu a riadenie budovy a na výrobu elektrickej energie na mieste vrátane systémov, ktoré využívajú energiu z obnoviteľných zdrojov (ďalej len „technický systém budovy”),
c) povinná energetická certifikácia budov a systém kontroly energetických certifikátov,
d) vypracúvanie národných plánov zameraných na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou potrebou energie (ďalej len „národný plán”).
e) vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy”),
f) uplatňovanie výrobkov, softvéru a inžinierskych služieb, ktorými sa môže podporovať energeticky efektívna, hospodárna a bezpečná prevádzka technických systémov budovy prostredníctvom riadenia a uľahčením manuálneho ovládania týchto technických systémov budovy (ďalej len „systém automatizácie a riadenia budovy”).
(2) Postupy a opatrenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú na
a) budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
b) kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
c) budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
d) priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
e) bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
f) samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.
(3) Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie (ďalej len „samostatná časť”).
(4) Budovami podľa odseku 2 písm. a) sú najmä budovy
a) vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, 1)
b) v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť