dnes je 25.7.2024

Input:

321/2014 Z.z., Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2021

321/2014 Z.z.
ZÁKON
z 21. októbra 2014
o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
4/2019 Z.z.
1. 2. 2019
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
198/2020 Z.z.
21. 7. 2020
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
419/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 47 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje
a) opatrenia na podporu a zlepšenie energetickej efektívnosti,
b) povinnosti pri tvorbe koncepčných dokumentov v oblasti energetickej efektívnosti,
c) práva a povinnosti osôb v oblasti energetickej efektívnosti,
d) pravidlá pri výkone energetického auditu,
e) podnikanie v oblasti poskytovania energetických služieb,
f) poskytovanie informácií podľa tohto zákona.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) energiou všetky formy energetických produktov podľa osobitného predpisu,1)
b) primárnou energetickou spotrebou hrubá spotreba2) bez neenergetického použitia,3)
c) konečnou energetickou spotrebou spotreba energie v priemysle, doprave, poľnohospodárstve, domácnostiach, obchode a službách bez spotreby energetického sektora,3)
d) energetickou účinnosťou pomer medzi súčtom energetických výstupov z procesu a súčtom energetických vstupov do procesu,
e) energetickou náročnosťou spotreba energie na vyrobenú jednotku pre danú technológiu alebo spotreba energie na poskytnutú službu,
f) energetickou efektívnosťou proces, ktorý prispieva k zvýšeniu energetickej účinnosti alebo k zníženiu energetickej náročnosti premeny, distribúcie alebo spotreby energie pri zohľadnení technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien, alebo zmien správania koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov,
g) úsporou energie rozdiel spotreby energie pred vykonaním opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti a spotreby energie po vykonaní opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti, určený meraním, odhadom, predpokladom alebo prieskumom pri zohľadnení normalizovaných vonkajších podmienok, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie,
h) zlepšením energetickej efektívnosti zvýšenie energetickej účinnosti alebo zníženie energetickej náročnosti v dôsledku technických, hospodárskych alebo prevádzkových zmien alebo zmien správania konečných spotrebiteľov,
i) celkovou podlahovou plochou podlahová plocha budovy určená z vonkajších rozmerov budovy,4)
j) energetickým auditom systematický postup na získanie dostatočných informácií o aktuálnom stave a charakteristike spotreby energie potrebných na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie v budove, v skupine budov, v priemyselnej prevádzke, v obchodnej prevádzke alebo v zariadení na poskytovanie súkromných služieb alebo verejných služieb; energetický audit musí byť vyvážený, reprezentatívny a založený na ekonomickom, environmentálnom a technickom hodnotení zohľadňujúcom životný cyklus výrobkov a služieb,
k) verejnou budovou budova vo vlastníctve alebo v správe5) verejného subjektu,
l) teplom energia použitá na vykurovanie, na chladenie, na prípravu teplej vody alebo na úpravu teploty vo výrobných alebo technologických procesoch,
m) chladom forma tepla použitá na znižovanie teploty vnútorného prostredia alebo na znižovanie teploty vo výrobných alebo technologických procesoch,
n) referenčnou spotrebou