Input:

Obsluha kotolne a jej povinnosti

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsluha kotolne a jej povinnosti

Ing. Tibor Dobšony

Kuričom nízkotlakových kotlov môže byť len osoba, ktorá:

 • je staršia ako 18 rokov,

 • vlastní potvrdenie od príslušného lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti na vykonávanie práce kuriča,

 • má aspoň týždenný praktický zácvik,

 • ovláda obsluhu celého kotlového zariadenia a všetky bezpečnostné zariadenia podľa STN 06 0830; pozná návod dodávateľa na obsluhu, prevádzku a údržbu kotlového zariadenia; pozná prevádzkový poriadok kotolne,

 • má preukaz kuriča na samostatnú obsluhu kvapalinových kotlov V. triedy s kúrením na plynné palivo na základe úspešne vykonanej skúšky u oprávnenej právnickej osoby.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhovateľov odberných plynových zariadení sú obdobné ako požiadavky na kuričov nízkotlakových kotlov. Obsluhovať nízkotlakové kotly s plynovým kúrením môžu len kuriči, ktorí vykonali spoločnú skúšku z obsluhy kotlov i obsluhy plynových zariadení.

Povinnosti kuriča nizkotlakovej kotolne

Kuriči sú povinní:

 • dokonale poznať zariadenia, ktoré obsluhujú,

 • poznať a dodržiavať pri obsluhe prevádzkový poriadok, súvisiace bezpečnostné predpisy, požiarny poriadok a poplachové smernice,

 • plniť pokyny svojich nadriadených, ak neodporujú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení,

 • udržiavať obsluhované zariadenia kotolne v bezpečnom a riadnom stave,

 • bezodkladne ohlásiť nadriadenému pracovníkovi každú poruchu, závadu alebo neobvyklý jav pri prevádzke kotlov; hlásenie zaznamenať do prevádzkového denníka a dať potvrdiť nadriadenému pracovníkovi a pri nebezpečenstve z omeškania kotol okamžite odstaviť z prevádzky,

 • v rozsahu a lehotách určených v návode výrobcu kotlov na obsluhu, prevádzku a údržbu a v prevádzkovom poriadku kontrolovať ťahové pomery v kotloch a stav a funkciu zabezpečovacieho a signalizačného zariadenia, bez zásahu do automatického ovládania,

 • trvale udržovať poriadok a čistotu v kotolni a dbať na to, aby sa v nich nezdržiavali nepovolané osoby,

 • pri viaczmennej prevádzke po skončení zmeny odovzdať kotlové zariadenie svojmu nástupcovi,

 • bezodkladne hlásiť

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: