Input:

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádob

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádob

Ing. Jaroslav Niskáč

Ing. Tibor Dobšony

Obsluha, revízie a skúšanie nádob

U nádob musia byť vykonávané tieto revízie a skúšky:

 • východzie revízie,

 • prevádzkové revízie (revízie za prevádzky),

 • vnútorné revízie,

 • skúška tesnosti,

 • tlaková skúška.

Kontrolné prehliadky a skúšky, okrem kontrolnej tlakovej skúšky vykonanej orgánom dozoru nenahrádzajú predpísané revízie a skúšky.

U nádob uložených v zemi alebo zasypaných sa prevedú revízie a skúšky spôsobom uvedeným v pokynoch pre uvádzanie nádob do prevádzky.

Východzie revízie

Východzie revízie sa vykonávajú u nádob:

 • nových,

 • rekonštruovaných alebo opravených,

 • u nich došlo k zmene použitia alebo premiestnenia s výnimkou nádob pojazdných, prevozných a prenosných.

 • či boli splnené požiadavky tejto normy,

 • či boli v pasporte doplnené údaje o inštalovaných poistných ventiloch, bezpečnostnej a inej armatúre alebo zariadenia a o prístrojoch pre meranie, reguláciu, riadenie a automatizáciu,

 • či v prípade rekonštrukcie, opravy alebo montáže sú splnené požiadavky vyhlášok a noriem kladené na oprávnenie vykonávajúcej organizácie a platnosť a úplnosť jej prevedených skúšok, popr. platnosť výnimiek z noriem alebo vyhlášok jej urobených,

 • či boli vykonané revízie na vyhradených technických zariadeniach, ktoré sú súčasťou
  nádoby,

 • či pri zmene použitia nie je nový spôsob prevádzky nádoby v rozpore s určením nádoby a či predpokladané pracovné parametre neodporujú základným údajom nádoby,

 • či nádoba vyhovuje ustanovením tejto normy.

Východzie revízie sa prevádzajú pred uvedením nádoby do prevádzky a kontroluje sa pri nej najmä:

O výsledku východzej revízie musí byť napísaná revízna správa, ktorá je prílohou pasportu. U sériovo vyrábaných nádob dodávaných obvykle už so zdrojom tlaku (napr. pojazdné kompresory, vodárne do objemu nádoby o najvyššom pretlaku 0,5 MPa, fekálne vozy a pod.), nahradzuje správu o východzej revízií osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku, ktoré musí byť potvrdené revíznym technikom výrobcu.

Prevádzkové revízie

Prevádzkové revízie sa vykonávajú pri prevádzke s prihliadnutím k druhu, konštrukcii, stavu a aká je nádoba stará, prevádzkovej tekutine a prevádzkovým podmienkam nádob, v lehotách:

 1. prvá prevádzková revízia do dvoch týždňov po zahájení prevádzky nádoby,

 2. ďalšie revízie najmenej raz ročne a najmenej raz za dva roky u nádob chladiacich zaradení.

Prevádzkovou revíziou sa preveruje najme:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostná výstroj, regulačné uzatváracie a blokovacie zariadenia, meracie prístroje a ich signalizačné zariadenia, vykurovacie zariadenie u nádob vykurovaných a pod.,

 • či zariadenia výstroj sú udržované a kontrolované a či sa vedie predpísaná dokumentácia,

 • spôsob prevádzky, najmä či nie sú prekročené prípustné stavy (tlaky, teploty, hladiny,
  výkony apod.),

 • čistota a poriadok v okolí nádoby, bezpečný a dostatočný prístup k nádobám,

 • či sú výrobné štítky čitateľné a nepoškodené,

 • či obsluha splňuje podmienky.

Vnútorné revízie

Vnútornou revíziou nádoby musí byť zistený a posúdený stav nádoby na vonkajšej a vnútornej strane, vrátane všetkých hrdiel a výstroje.

Vnútornou revíziou nádoby je potrebné vykonávať:

 • v lehotách nie dlhších ako päť rokov s prihliadnutím k druhu, konštrukcií, stavu a rokov nádoby, prevádzkovej tekutine a prevádzkovým podmienkam. U nádob, ktoré sú súčasťou pojazdných hasiacich prístrojov, v ktorých nie je v pohotovostnom stave pretlak, sa vnútorné revízie vykonajú vždy po použití prístroja, najneskoršie však pri vykonávaní tlakovej skúšky, t. j. najneskoršie raz za deväť rokov,

 • pred

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: