Input:

Technické predpisy a technické normy

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Technické predpisy a technické normy

Ing. Tamara Paceková

Technickým predpisom sa rozumie všeobecne záväzný právny predpis, ktorý obsahuje technické požiadavky na výrobky alebo na služby, ktorých dodržiavanie je povinné pri uvádzaní výrobku na trh, pri jeho používaní alebo poskytovaní alebo pri zriaďovaní služby, alebo ktorý zakazuje výrobu, dovoz, predaj alebo používanie určitého výrobku alebo poskytovanie služby (klasickým príkladom takéhoto predpisu je nariadenie vlády).

Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činnosti, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití.

Harmonizovanou sa stáva slovenská technická norma, ak úplne preberá harmonizovanú európsku normu, ktorá tvorí predpoklad zhody s technickými požiadavkami príslušných smerníc ES a na tieto účely bola publikovaná v úradnom vestníku ES.

Poznáme tri typy harmonizovaných noriem a to normy typu A, B, C.

tak, aby boli v zhode so základnými požiadavkami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene a doplnení smernice 95/16/ES, v SR nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení č. 140/2011 Z. z. je, že sa použije norma typu C (ak existuje) určujúce detailne bezpečnostné požiadavky (opatrenia) na návrh a výrobu daného stroja, alebo skupinu stojov so zohľadnením konštrukčných zásad uvedených v STN EN ISO 12100 -1, 2 na odstránenie rôznych ohrození.

Ak takáto norma neexistuje, výrobca musí pri navrhovaní stroja postupovať najmä z hľadiska splnenia nasledovných základných požiadaviek na ochranu zdravia a zistenia bezpečnosti strojov:

 • všeobecne záväzných právnych a technických predpisov vrátane STN (najmä harmonizovaných STN EN typu A, B – B1, B2) vzťahujúcich sa na navrhovanie a výrobu,

 • strojov,

 • mechanického ohrozenia (napr. strojovými časťami alebo obrobkami) a to najmä:

 • tvarom a relatívnou polohou

 • hmotnosťou a stabilitou (potenciálna energia častí)

 • hmotnosťou a rýchlosťou (kinetická energia častí)

  • nedostatočnou pevnosťou

  • akumulovaním potenciálnej energie:

   1. pružnými časťami (pružinami),

   2. kvapalinami a plynmi pod tlakom,

   3. vákuom a pod.

 • rizika: rozdrvenia, strihu, porezania, navinutia alebo zachytenia, nárazu, bodnutia

 • alebo prepichnutia a pod.

 • vymrštenie časti (strojového zariadenia alebo spracúvaného materiálu, obrobku),

 • straty stability strojového zariadenia alebo jeho častí.

 • priamym alebo nepriamym dotykom,

 • elektrostatickými javmi,

 • tepelným žiarením alebo inými javmi ako je odlet roztavených častíc, chemickými,

 • účinkami skratov, preťaženia a pod.

 • ohrozenia hlukom, vibráciami a žiarením,

 • ohrozenia materiálmi a látkami spracúvanými alebo používanými strojom,

 • ohrozenia dotykom alebo inhaláciou škodlivých plynov, pár, dymu a prachu,

 • ohrozenia požiarom alebo výbuchom,

 • nevhodnej pracovnej polohy tela a zvýšenej námahy obsluhy

 • neprispôsobenia anatómie ruky, hornej končatiny a nohy, dolnej končatiny a pod.

 • zanedbania nutnosti použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov

 • neprimeraného miestneho osvetlenia

 • nevhodnej konštrukcie umiestnenia alebo funkčného rozlíšenia ručných ovládačov

 • nevhodným návrhom a umiestnením zobrazovacích jednotiek

 • poruchou/zlyhaním riadiaceho systému

 • samovoľné spustenie alebo vypnutie el. ovládačov

 • samovoľné spustenie alebo vypnutie mechanických, pneumatických, hydraulických a pod. ovládačov.

 • ochrannými zariadeniami (kryty a iné druhy ochrany)

 • bezpečnostnými zariadeniami (svetelné bariéry, bezpečnostné tlakové rohože,

 • bezpečnostný laser na identifikáciu osôb v nebezpečnom priestore stroja a pod.)

 • spúšťacími a zastavovacími zariadeniami (brzdami)

 • automatickými blokovacími zariadeniami

 • bezpečnostnými značkami, ich funkčným farebným rozlíšením, štítkami

 • systémom akustickej a vizuálnej výstrahy a informačných signálov

 • zariadením núdzového zastavenia atď.

 • elektrického ohrozenia vytvoreného napr.:

 • ohrozenie zanedbaním ergonomických zásad pri konštrukcií strojov, ako napr.:

 • ohrozenia poruchou dodávky energie:

 • ohrozenia (prechodne) chýbajúcimi alebo nesprávne umiestnenými bezpečnostnými prostriedkami, opatreniami, ako napr.

 • vylúčenia ohrozenia po celú plánovanú životnosť zariadenia a to aj v prípade, keď ohrozenie vyplýva z predvídateľných neobvyklých situácií. Súčasťou musí byť aj vyhodnotenie zostatkových nebezpečenstiev (ohrození) z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyplývajúcich z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach (§6 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov pri tých zariadeniach, pre ktoré nie sú spracované príslušné technické normy alebo všeobecne záväzné predpisy platné v SR riešiace túto problematiku, alebo ak nie sú tieto predpisy dodržané (ak je použité iné riešenie ako popisuje technická norma alebo predpis).

Poskytujú základné pojmy, zásady navrhovania a konštruovania a všeobecné hľadiská, ktoré sa môžu aplikovať na rôzne stroje.

Hlavnou úlohou noriem typu A je oboznámiť výrobcov, konštruktérov a pod. so stratégiou alebo so základnou pracovnou štruktúrou na dosiahnutie zhody s európskou legislatívou. Najdôležitejšou časťou tohto procesu je spoznať základný správny systém, ktorého podstata je vyjadrená v základných bezpečnostných požiadavkách smernice EÚ o strojoch.

Zaoberajú sa jedným bezpečnostným hľadiskom alebo jedným typom bezpečnostného zariadenia, ktoré sa môže použiť pre široký rozsah strojov:

 • normy typu B1 sa zaoberajú jednotlivými bezpečnostnými hľadiskami (napr. bezpečnými vzdialenosťami, teplotou povrchu, hlukom apod.),

 • normy typu B2 sa zaoberajú požiadavkami na návrh

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: