Input:

Vzor celoročnej objednávky servisných služieb

25.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.33 Vzor celoročnej objednávky servisných služieb

Ing. Tamara Paceková

Zhotoviteľ môže s objednávateľom uzatvoriť aj celoročnú objednávku servisných služieb
(ďalej len „Objednávka“)

Predmet objednávky

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať periodické servisné práce a služby na vyhradených technických zariadeniach.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom Objednávky, budú vykonávané na technických zariadeniach (t. j. plynový kotol, plynový horák, teplovodná kotolňa), ktoré sa nachádzajú v zdrojoch tepla na adrese prevádzky Objednávateľa – plynová teplovodná kotolňa.

Rozsah poskytovaných služieb v intenciách právnych predpisov, technických podmienok výrobcu vykurovacích zariadení a  vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

a ostatných súvisiacich predpisov :

- ročná servisná prehliadka kotla v zmysle TP výrobcu zariadení

- odborná prehliadka tlakovej časti kotlov

- odborné prehliadky tlakových nádob stabilných

- odborná prehliadka plynového zariadenia

- odborná prehliadka kotolne

Cena predmetu objednávky

1. Činnosti podľa predmetu objednávky, vykonáva zhotoviteľ odplatne a to za ceny, ako sú dohodnuté v prílohe tejto zmluvy.

2. Ceny materiálov potrebných na odstránenie porúch a údržbu budú účtované podľa aktuálne platných cenníkov v čase výkonu predmetu zmluvy.

3. Cena montážnych a servisných prác potrebných na odstránenie porúch a opráv bude znížená o ..... % oproti aktuálne platnému cenníku spoločnosti ......, zverejneného na internetovej stránke spoločnosti: www......

Cena dopravných nákladov je zmluvnými stranami dohodnutá sadzbou .....,- Eur Sk/km, min. .....,- Eu Sk za každý servisný výjazd. Dopravné náklady účtuje zhotoviteľ iba pri výjazdoch k objednaným servisným prácam, ktoré budú prevádzané na základe samostatnej objednávky mimo dohodnutých prác podľa prílohy.

K dohodnutým cenám účtuje zhotoviteľ sadzbu dane z pridanej hodnoty v súlade so všeobecne záväznými a platnými právnymi normami slovenského práva.

Platobné podmienky a spôsob úhrady

Objednávateľ zaplatí za poskytnuté práce a služby v zmysle predmetu Objednávky cenu po ich vykonaní, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, do .... dní odo dňa jej doručenia na adresu sídla Objednávateľa, prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre alebo v záhlaví Objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude servisný list  preukazujúci vykonanie jednotlivých úkonov v zmysle predmetu Objednávky, odsúhlasený a potvrdený podpisom povereného zamestnanca Objednávateľa.

Ostatné dojednania

Servisné prehliadky vykurovacieho zariadenia spolu s ostatnými dohodnutými prácami, v zmysle prílohy Zhotoviteľ vykoná v čase po vykurovacom období príslušného kalendárneho roka, najneskôr do ........ príslušného kalendárneho roka.

Zhotoviteľ je povinný o termíne výkonu servisných prehliadok a iných prác, podľa prílohy informovať

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: