dnes je 25.7.2024

Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení
Produkt manažér

Vážený zákazník,

práve ste vstúpili do online knihy Bezpečnosť a požiadavky na prevádzkovanie technických zariadení. Poskytne Vám rozsiahly a bohatý prehľad z oblasti revízií technických zariadení, výstižnú a jasnú interpretáciu požiadaviek na revízie technických zariadení, vrátane vzorov technickej dokumentácie, revíznych správ či prevádzkových poriadkov.

Regulácia vyhradených technických zariadení vychádza z platného stavu legislatívy v SR – zo znenia zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. Rámec začína už definíciou pojmu bezpečnosť technických zariadení ako stavu technického zariadenia a spôsobu jeho používania, pri ktorom nie je ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnanca. Bezpečnosť technického zariadenia je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia (ďalej aj ako „vyhláška“), ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia predstavuje vykonávací predpis k Zákonu č. 124/2006 Z. z. o BOZP pre technické zariadenia s dôrazom na vyhradené technické zariadenia, ktoré sú týmto predpisom ustanovené.

Regulácia vyhláškou č. 508/2009 Z. z. je reguláciou iba zlomku pracovných prostriedkov. Uvedená vyhláška reguluje iba pracovné prostriedky, ktoré sú vybraté pre zvýšené ohrozenie zamestnancov a okolia. Zariadenia zaradené do skupín A a B vyhradených technických zariadení s ohľadom na akumulovanú energiu predstavujú významné ohrozenie svojho okolia – sú špičkou v ohrozovaní zamestnancov. Predmetná vyhláška nereguluje napr. pracovné prostriedky, ktoré sú strojmi.

Pre doplnenie možno uviesť, že samotným účelom vyhlášky je zakotviť niektoré podrobnejšie podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení a podrobnosti o odbornej spôsobilosti, napríklad osôb na obsluhu, viazačov bremien a revíznych technikov, a to v záujme zvýšenia úrovne bezpečnosti pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami, ako základného predpokladu zlepšenia starostlivosti zamestnávateľov o ochranu života a zdravia zamestnancov.

V online knihe môžete nájsť spracovanie vybraných vzorov tak revíznych správ ako aj prevádzkových poriadkov, ktoré je možné ihneď aplikovať v praxi.
Okrem vyššie uvedeného sa môžete oboznámiť s  prehľadom legislatívnych zmien so zrozumiteľným vysvetlením novelizačných bodov spolu s premietnutím do praxe.
Jej obsah je neustále aktualizovaný, aby ste mali prístup len k zaručeným informáciám.

Po poslednej aktualizácii môžete nájsť v online knihe množstvo nových vzorov prevádzkových poriadkov, doplnené nové informácie o vyhradených technických zariadeniach či aktualizáciu technických noriem.


Súčasťou ročného predplatného je i bezplatný odpovedný servis.Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

V online knihe nájdete tieto spracované témy:

Právna úprava technických zariadení
Táto časť online knihy obsahuje aktuálnu právnu úpravu technických predpisov a technických noriem, fakty o BOZP vo vzťahu k technickým zariadeniam, ale i prehľad právnych predpisov dôležitých z hľadiska plnenia požiadaviek v oblasti BOZP v súvislosti s technickými zariadeniami. V zmysle § 2 ods. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové zariadenia.

Technické zariadenia zdvíhacie
V tejto časti online knihy nájdete informácie týkajúce sa rozdelenia technických zariadení zdvíhacích ako i aktuálne technické normy, ktoré sa týkajú technických zariadení zdvíhacích, a taktiež informácie týkajúce sa príkladov úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacích. Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích sú spracované formou popisu zisteného nedostatku a požiadavky predpisu, ktorá bola porušená.

Technické zariadenia elektrické
Časť online knihy, ktorá sa venuje technickým zariadeniam elektrickým obsahuje komentár k rozdeleniu technických zariadení elektrických, detailne rozobraté požiadavky na elektrotechnické vzdelanie pre účely získania odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom, určovanie vonkajších vplyvov, ktoré môžu pôsobiť na elektrické zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov, klasifikáciu priestorov s výbušným prostredím a minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a prenosných spotrebičov, a taktiež prehľad smrteľných a ťažkých úrazov podľa zdrojov pracovných úrazov.
Do pozornosti dávame fakt, že podľa § 9 ods. 1vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania, kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania.

Technické zariadenia plynové
V rámci spracovania kapitoly technických zariadení plynových sa dozviete o technických zariadeniach s vysokou mierou ohrozenia - skupina A, upozorňujeme taktiež na zabezpečenie bezpečného a spoľahlivého prevádzkovania vyhradených technických zariadení, kde je nutné vypracovať tzv. miestny prevádzkový poriadok (resp. miestny prevádzkový predpis). Zabezpečenie vypracovania miestneho prevádzkového poriadku je povinnosťou zamestnávateľa (prevádzkovateľa) zariadenia. V rámci technických zariadení plynových sa v tejto časti online knihy dozviete aj o domových plynovodoch v súvislosti s medenými materiálmi pre rozvod plynu, a taktiež domových plynovodoch z viacvrstvových rúrok. V rámci spracovania technických zariadení plynových nájdete v tejto časti knihy i informácie o požiadavkách na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZP, technické normy a praktické príklady k technickým zariadeniam plynovým

 Technické zariadenia tlakové
Technické zariadenia tlakové sú spracované formou týchto tém - Rozdelenie a charakteristika technických zariadení tlakových podľa prílohy č. 1 Časť I. vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., prevádzka teplovodných kotlov, prevádzka tlakových nádob stabilných ako i príslušné informácie k technickým normám, a taktiež informácie k tlakovým staniciam a rozvodu skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG). Záverom spracovania tejto časti online knihy sú praktické príklady, ktoré upozorňujú i na príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení tlakových.

Aktuálne vzory pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení
Ako by mala vyzerať dohoda o vykonaní práce revízneho technika? Ako pripraviť evidenčnú kartu pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov? Ako by mala vyzerať správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia? Ako by mal vyzerať prevádzkový poriadok? Odpovede na tieto, ale i ďalšie otázky získate v spracovaní online knihy v časti aktuálnych vzoroch pre revíznych technikov a oblasť revízií technických zariadení.


Čo je nové v online knihe?

 • Zásadné priority a úlohy stratégie BOZP na roky 2021 až 2023 s perspektívou do roku 2027
 • Splnená celková charakteristika BOZP, jej účel a funkcie
 • Stratégia do roku 2027 v intenciách tvorby právnych predpisov a doplnené ďalšie úlohy procesno-technického a materiálno-technického významu v rámci BOZP
 • Aktualizácia cieľov vyhlášok v rámci BOZP
 • Aktualizácia vyhlášok
 • Doplnené charakteristiky Nariadenia č. 116/2018 Z. z. - Nariadenie vlády SR č. ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov
 • Doplnenie novely č. 114/2022 Z. z. a jej charakteristiky vrátane cieľov Zákona č. 124/2006 o BOZP s účinnosťou od 1.1.2023
 • Doplnená charakteristika novely č. 73/2021 Z. z. zákona č. 125/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.4.2021
 • Aktualizované predpisy súvisiace s BOZP
 • Doplnenie charakteristiky zodpovednosti v rámci Zákonníka práce
 • Doplnená kompletná charakteristika a pravidlá certifikácie osôb podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024
 • Technické zariadenia zdvíhacie – doplnená charakteristiky, účel a zmysel vyhláška č. 508/2009 Z. z.
 • Doplnená miera ohrozenia technických zariadení
 • Charakteristika žeriavu a zdvíhadla s motorovým pohonom
 • Doplnená charakteristika technických noriem, jej účel, definícia, príklady
 • Doplnená charakteristika a vysvetlenie technických zariadení elektrických
 • Doplnená charakteristika technických zariadení tlakových
 • Aktualizácia vedenia regulátora tlaku do prevádzky
 • Aktualizácia noriem
 • Technické predpisy a technické normy
 • Fakty o BOZP
 • Technické zariadenia zdvíhacie
 • Rozdelenie technických zariadení zdvíhacích
 • Rozdelenie a charakteristika technických zariadení zdvíhacích podľa prílohy č. 1; Časť II. vyhlášky MPSVar SR č. 508/2009 Z. z.
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. a), vežový a mobilný žeriav
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. b) - pohyblivá pracovná plošina
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - výťahy
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - zdvíhacie plošiny
 • Rozdelenie plošín s ohľadom na pojazd plošiny
 • Sprievodná technická dokumentácia PZPP
 • Kontrola, oprava, a obsluha PZPP
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny A písm. c) - sprievodná dokumentácia
 • Technické zariadenia zdvíhacie skupiny B písm. a) - vrátky s motorovým pohonom
 • Vrátky s motorovým pohonom - termíny a definície
 • Vrátky s motorovým pohonom - podrobnosti na zaistenie BOZP, kontrola a obsluha
 • Pohyblivé schody a chodníky
 • STN EN 12999+A1:2012-11 (27 0037) , Žeriavy; Nakladacie žeriavy
 • STN EN 12158-1 + A1: Január 2011; Nákladné stavebné výťahy Časť 1: Výťahy s prístupnými plošinami
 • STN EN 81-50:2015-02 (27 4003) - Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov; Časť 1: Elektrické výťahy
 • STN EN 14439 + A2: November 2009. Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy
 • STN EN 14492-1+A1: Marec 2010. Žeriavy. Motorové vrátky a zdvíhadlá; Časť 1: Motorové vrátky
 • STN EN 14043:2014-06 (92 0608) Vysokozdvíhacia automobilová technika pre hasičskú a záchrannú službu. Otočné rebríky s kombinovanými pohybmi. Bezpečnostné a prevádzkové požiadavky a skúšobné metódy
 • Bezpečnosť pri používaní brán a vrát s mechanickým pohonom; Požiadavky na brány a vráta, obsluhu a odbornú spôsobilosť
 • Bezpečnosť pri používaní posuvných brán a vrát s motorovým pohonom
 • STN EN 14502 - 1, Žeriavy; Vybavenie na zdvíhanie osôb; Časť 1: Závesné koše.
 • Príklady úrazov pri činnosti na technických zariadeniach zdvíhacích
 • Príklady najčastejšie zisťovaných nedostatkov pri kontrolách stavu bezpečnosti technických zariadení zdvíhacích
 • STN 27 0143 - Zdvíhacie zariadenia. Prevádzka, údržba a opravy
 • STN EN 280 + A1 Pojazdné zdvíhacie pracovné plošiny. Konštrukčné výpočty. Kritériá stability. Konštrukcia. Bezpečnosť. Preskúšanie a skúšky
 • STN EN 1495 + A2 - Zdvíhacie plošiny. Stožiarové šplhacie pracovné plošiny
 • Technické zariadenia elektrické
 • Základné bezpečnostné zásady pre rozhranie človek - stroj, označovanie a identifikácia
 • Označovanie vodičov farbami alebo číslicami - prehľad noriem
 • Označovanie svoriek a prípojov vodičov - prehľad noriem
 • Norma pre zásady ovládania pre rozhranie človek - stroj
 • Označovanie písmenovo-číslicovým systémom
 • Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov - prechodné obdobie do 1. 11. 2013
 • Pravidlá písmenovo-číslicového systému
 • Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov - od júla 2011. STN EN 60445 (33 0160):2011
 • Zásady ovládania pre rozhranie človek - stroj STN EN 60447 (33 0173):2005
 • Realizácia ochrán pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických inštaláciách
 • Požiadavky na základnú ochranu - ochrana pred priamym dotykom
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. a)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. b)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. c)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. d)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. e)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. f)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. g)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. h)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina A písm. i)
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina B
 • Technické zariadenia elektrické: Skupina C
 • Technické zariadenia elektrickej skupiny A písm. a), b), c)
 • Čo sú technické zariadenia elektrické a do akých skupín sa rozdeľujú?
 • Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno a)
 • Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno b)
 • Vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A písmeno c)
 • Niektoré súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy pre uvedené vyhradené technické zariadenia
 • Čo môže ovplyvniť bezpečnosť vyhradených technických zariadení elektrických a aké sú povinnosti prevádzkovateľov?
 • Čo je nebezpečenstvo a čo je ohrozenie?
 • Dodržiavanie všeobecných zásad prevencie zamestnávateľom
 • Kontrolná činnosť zabezpečovaná zamestnávateľom (prevádzkovateľom)
 • Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
 • Oprávnenie zamestnávateľa na činnosť
 • Preukazovanie odbornej spôsobilosti
 • Inšpekcia práce a ukladanie pokút za nedodržanie predpisov BOZP
 • Elektrotechnické vzdelanie pre účely získania odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom
 • Elektrotechnické vzdelanie: § 20
 • Elektrotechnické vzdelanie: § 21 až § 24
 • Čo je elektrotechnické vzdelanie?
 • Odbory vzdelania pre elektrotechnické vzdelanie podľa § 21 ods. 1
 • Stupne vzdelania podľa ISCED
 • Odbory vzdelania pre odborné vzdelanie podľa § 21 ods. 2
 • Overenie odborných vedomostí fyzických osôb - technické zariadenia
 • Prihláška na overenie odborných vedomostí technických zariadení
 • Zápis z overenia odborných vedomostí technických zariadení
 • Určovanie vonkajších vplyvov, ktoré môžu pôsobiť na elektrické zariadenia a protokol o určení vonkajších vplyvov
 • Ako sa určujú vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na elektrické zariadenie?
 • Aké sú zásady a postup určovania vonkajších vplyvov?
 • Ako by mal vyzerať protokol o určení vonkajších vplyvov?
 • Charakteristika vonkajších vplyvov
 • A - podmienky prostredia, AA - teplota okolia
 • A - podmienky prostredia, AB - vzduch
 • Klasifikácia priestorov s výbušným prostredím a minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí
 • Základné STN pre určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
 • Všeobecné opatrenia pre priestory s výbušným prostredím
 • Organizačné opatrenia pre priestory s výbušným prostredím
 • Ochranné opatrenia pre priestory s výbušným prostredím
 • Ako sa vyberajú zariadenia a ochranné systémy, ktoré môžu byť umiestnené do priestorov s výbušným prostredím?
 • Písomný dokument o ochrane pred výbuchom
 • Osobitné opatrenia pre priestory s výbušným prostredím
 • Prechodné ustanovenia k priestorom s výbušným prostredím
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania
 • Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
 • Termíny kontrol elektrických spotrebičov
 • Prehľad smrteľných a ťažkých úrazov podľa zdrojov pracovných úrazov
 • Kontrola aktívnych bleskozvodov
 • Technické zariadenia plynové
 • Technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia - skupina A
 • Miestny prevádzkový poriadok
 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Bezpečnosť stavieb, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a pracovných postupov
 • Miestny prevádzkový poriadok pre technické zariadenia plynové
 • Všeobecné predpisy pre plynové zariadenia
 • Uvedenie regulátora tlaku do prevádzky
 • Technický popis vykurovacej sústavy
 • Prevádzkové predpisy výrobcu kotla
 • Obsluha kotolne a jej povinnosti
 • Prevádzková evidencia
 • Protipožiarne opatrenia a vykonávanie protipožiarneho zásahu
 • Bezpečnostné predpisy
 • TPP 700 01: Medené materiály pre rozvod plynu
 • TPP 700 01: Zásady lisovaných spojov
 • TPP 700 01: Rozoberateľné spoje
 • TPP 700 01: Montáž vonkajšieho plynovodu
 • TPP 700 01: Montáž vnútorného plynovodu
 • TPP 704 03: Domové plynovody z viacvrstvových rúrok
 • TPP 704 03: Technické požiadavky
 • TPP 704 03: Vedenie vnútorného domového plynovodu
 • TPP 704 03: Spájanie a inštalácia plynovodu
 • TPP 704 03: Inštalácia bezpečnostných armatúr
 • Požiadavky na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZP
 • Termíny a definície pri požiadavkách na predchádzanie poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZP
 • Opatrenia na zamedzenie vzniku možného nebezpečenstva a ohrozenia plynárenského zariadenia
 • Podmienky na výkon stavebných a zemných prác v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
 • Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce stavebné a zemné práce v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia
 • Povinnosti a pravidlá pre subjekty tretej strany vykonávajúce činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • Činnosti a opatrenia pri predchádzaní poškodzovania distribučných plynárenských zariadení treťou stranou z pohľadu zaistenia BOZP
 • Právna zodpovednosť pri ohrození alebo poškodení plynárenského zariadenia
 • Dohľad orgánov štátneho dozoru nad činnosťami v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení
 • STN EN 1775: Zásobovanie plynom. Plynovody na zásobovanie budov. Odporúčania na prevádzku s platnosťou : Apríl 2008
 • STN EN 1775: Termíny a definície
 • STN EN 1775: Projektovanie
 • STN EN 1775: Výstavba
 • STN EN 1775: Skúšanie
 • STN EN 1775: Uvedenie do prevádzky; prevádzka a údržba
 • STN EN 1775: Zásady vyhotovenia spojov zváraním, tvrdým a mäkkým spájkovaním a tavným spájaním polyetylénu
 • STN EN 1775: Zásady vyhotovenia lisovaných spojov
 • STN EN 1775: Zásady vyhotovenia ohybných vlnovcových potrubných systémov z nehrdzavejúcej ocele
 • STN EN 15001-1: Termíny a definície používané v tejto norme
 • TN EN 15001-1: Materiál plynovodov
 • STN EN 15001-1: Navrhovanie potrubia
 • STN EN 15001-1: Navrhovanie systémov riadenia tlaku
 • STN EN 15001-1: Konštrukcia
 • STN EN 15001-2: Termíny, definície a technická dokumentácia
 • STN EN 15001-2: Ochrana proti nebezpečenstvu
 • STN EN 15001-2: Uvedenie do prevádzky
 • STN EN 15001-2: Prevádzka
 • STN EN 15001-2: Údržba
 • Doklad o odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na samostatnú obsluhu plynových zariadení
 • Príklady pracovných úrazov na technických zariadeniach plynových
 • STN 38 6460: Tlakové stanice a rozvod skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG)
 • STN 38 6405 - Plynové zariadenia. Zásady prevádzky
 • STN 07 0703 - Plynové kotolne
 • Vyhláška č. 59/1982 Zb. v znení vyhlášky č. 484/1990 Zb., - nedostatky na plynových zariadeniach
 • TPP 605 02 - Regulačné stanice plynu na prepravu a distribúciu
 • TPP 704 01 - Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách
 • Technické zariadenia tlakové
 • Technické zariadenia tlakové: Písmeno a)
 • Technické zariadenia tlakové: Písmeno b)
 • Technické zariadenia tlakové: Písmeno c)
 • Technické zariadenia tlakové: Písmeno d)
 • Technické zariadenia tlakové: Písmeno e)
 • Prevádzka teplovodných kotlov
 • Evidenčná karta vyhradeného technického zariadenia tlakového
 • Evidenčný list vyhradeného technického zariadenia tlakového - nízkotlakové parné a teplovodné kotly
 • Záznam o zacvičení obsluhy nízkotlakovej kotolne
 • Protokol o preskúšaní obsluhy nízkotlakovej kotolne
 • Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu nízkotlakovej kotolne VI. triedy
 • Správa o odbornej prehliadke kotolne s teplovodnými kotlami
 • Správa o skúške teplovodného kotla
 • Preskúšavanie poistného ventilu nízkotlakovej kotolne
 • Preskúšavanie tlakomeru nízkotlakovej kotolne
 • Preskúšavanie akustickej a svetelnej signalizácie poruchových stavov parného - teplovodného kotla na pevné palivo
 • Prevádzka tlakových nádob stabilných
 • Poverenie zodpovednosťou za prevádzku a údržbu tlakových nádob stabilných
 • Záznam o zacvičení obsluhy tlakovej nádoby stabilnej
 • Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu tlakových nádob stabilných
 • Preskúšavanie poistného ventilu tlakovej nádoby stabilnej
 • Preskúšavanie tlakomeru tlakovej nádoby stabilnej
 • Protokol o meraní zostatkovej hrúbky steny tlakovej nádoby stabilnej
 • Poverenie osoby zodpovednosťou za prevádzku a údržbu a potrubných rozvodov
 • Záznam o zacvičení obsluhy potrubných rozvodov
 • Protokol o preskúšaní obsluhy potrubných rozvodov
 • Doklad o spôsobilosti na samostatnú obsluhu potrubných rozvodov
 • Správa o periodickej kontrole potrubie vykonanej podľa STN 13 0108
 • Správa o skúške potrubia vykonanej podľa STN EN 13480
 • Triedna kniha odborného školenia obsluhy vyhradených tlakových zariadení
 • STN 69 0012: December 1984; Tlakové nádoby stabilné; Prevádzkové požiadavky
 • STN 69 0012: Postup pred uvedením nádob do prevádzky
 • STN 69 0012: Postup pri uvedení nádob do prevádzky
 • STN 69 0012: Bezpečnostná výstroj a prevádzka nádob
 • STN 69 0012: Uzávery, odvodnenie, odkaľovanie a odvzdušnenie z nádob
 • STN 69 0012: Obsluha, revízie a skúšanie nádob
 • STN 69 0012: Príprava k revízií
 • STN 69 0012: Vykonávanie revízie
 • STN 07 0706: Parné a horúco-vodné kotly. Uvádzanie do prevádzky
 • STN 07 0620 - Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúcovodných kotlov
 • STN 07 0710 Prevádzka, obsluha a údržba parných a horúco-vodných kotlov
 • Evidenčná karta pridelených osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • Hodnotenie pracovných rizík
 • Požadované znalosti ku skúškam revíznych technikov (odborných pracovníkov) plynových zariadení
 • Protokol o kontrole elektrického ručného náradia vykonanej v zmysle STN 33 1600 v súlade s vyhláškou MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia pracovného stroja (pravidelná)
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške kotolne s teplovodnými kotlami - vzor
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške regulačnej stanice plynu
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške tlakovej stanice plynu
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia priemyselný plynovod vykonanej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia regulačná stanica plynu vykonanej podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia tlaková stanica plynu vykonanej podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške vyhradeného technického zariadenia elektrického
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia chladiaci okruh čpavku vykonanej podľa § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním plynový horák kotla vykonanej podľa vyhlášky č. 509/2009 Z. z. a v nadväznosti na prílohu č. 10 k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
 • Správa o odbornej prehliadke elektrického ťažného vrátka
 • Správa o odbornej prehliadke zdvíhacieho zariadenia skupiny Be
 • Správa o odbornej skúške výťahu skupiny Ac1
 • Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzor
 • Správa o opakovanej vonkajšej odbornej prehliadke tlakovej nádoby stabilnej - vzor
 • Správa o tlakovej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzor
 • Správa o tlakovej skúške parného kotla - vzor
 • Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške parného kotla - vzor
 • Správa o vnútornej odbornej prehliadke a odbornej skúške tlakovej nádoby stabilnej - vzor
 • Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu
 • Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrickej inštalácie v rodinnom dome
 • Odborná prehliadka viazacích, závesných a uchopovacích prostriedkov (podľa STN 27 0144, ISO 8792, ISO 4309)
 • Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky mostového žeriava (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z, STN 27 0142 a TPV)
 • Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky nakladacieho žeriava na podvozku (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 13 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. , STN 27 0142 čl. 21, STN EN 12 999 čl. 6.2 a TPV)
 • Správa z odbornej prehliadky - odbornej skúšky pohyblivej pracovnej plošiny (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 9 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., STN 27 0142 čl. 21, a TPV)
 • Správa o odbornej prehliadke - odbornej skúške zvisle posuvnej brány s motorickým pohonom (podľa zákona č. 124/2006 Z. z., §13 vyhl. MPSVR SR č..508/2009 Z. z. , STN 27 0142, STN EN 12 445 a TPV)
 • Vzor celoročnej objednávky servisných služieb
 • Vzor servisnej zmluvy o poskytovaní servisných služieb na technických zariadeniach parný kotol, plynový horák, parná
 • Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa § 226 Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.)
 • Príklad správy o východiskovej odbornej prehliadke vyhradeného technického zariadenia plynového - lokálneho plynového spotrebiča
 • Sprava o východiskovej prehliadke plynového zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním - Lokálny plynový spotrebič
 • Vzor potvrdenia o vykonaní preskúšania komína


Čo získate s on-line knihou?

 • 365- dňový informačný servis za výhodnú cenu,
 • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
 • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
 • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Tamara Paceková
Ing. Tamara Paceková

Je odborníčkou, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problematiku revízií technických zariadení. Je autorkou mnohých odborných článkov a publikácií na tému revízií technických zariadení. Aktuálne pôsobí ako odborníčka na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na odbore ochrany práce. V rámci legislatívneho procesu v Slovenskej republike sa dlhoročne zúčastňuje na tvorbe právnych predpisov v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Ing. Marián Schlarmann
Ing. Marián Schlarmann

Je autorom, ktorý sa v praxi dlhoročne venuje problematike revízií elektrických zariadení. Pôsobí i ako autorizovaný bezpečnostný technik a revízny technik elektrických zariadení.

Ing. Tibor Dobšony
Ing. Tibor Dobšony

Je odborníkom, ktorý sa venuje problematike špecializovaných tlakových a plynových technických zariadení. Pôsobí ako inšpektor Technickej inšpekcie a.s.

Ing. Ján Vencel
Ing. Ján Vencel

Je ústredným inšpektorom Technickej inšpekcie, a.s.

Mgr. Vladimír Jurík
Mgr. Vladimír Jurík

Pôsobí ako odborník na MPSVR.

Spokojní zákazníci online knihy

"Ako revízny technik musím oceniť veľkú pomoc najmä v súvislosti s aktuálnymi vzormi revíznych správ, ktoré mi pomohli pri mojej každodennej práci."
Martin H., Hlohovec


"Dlho sme hľadali informácie o revíziách technických zariadení pre použitie v rámci prevádzky nášho podniku. Online kniha sa pre nás stala cennou pomôckou pri riešení konkrétnych praktických situácii v súvislosti s technickými zariadeniami."
Jozef M., Poprad

 
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Grafické značky v dwg. formáte pre:
- elektroinštalácie budov,
- systémy uloženia káblov,
- káblové distribučné systémy.

viac...

Program pre:
- prezeranie súborov formátu dwg,
- návrh osvetlenia,
- preklad elektrotechnických pojmov.

viac...

Prehľad platných noriem:
- bezpečnosť strojov,
- dopravné zariadenia,
- elektrické zariadenia.

viac...

V tejto sekcii sa nachádzajú ostatné praktické informácie, ktoré sú určené pre uľahčenie Vašej práce.

viac...

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV